Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

01 jul 2021

Retten i Viborg

Rådighed af fri sommerbolig skulle beskattes

Retten i Viborg har den 30. juni 2021 afsagt dom i sagerne BS-30333/2019-VIB, BS-30380/2019-VIB, BS-37599/2019-VIB, BS-38512/2019-VIB, BS-38514/2019-VIB og BS-40701/2019-VIB

Retten i Viborg har den 30. juni 2021 med 3 dommere afsagt dom i en sag, der var anlagt af Skatteministeriet mod 4 personer, 3 søskende og deres nu afdøde moder, samt 2 tilknyttede selskaber, hvor de fire personer var hovedaktionærer i det selskab, der ejede den omhandlede ejendom.

Sagen angik for det første en delvis prøvelse af Landsskatterettens afgørelser af 11. april 2019 for de tre søskende og deres moder. Ved afgørelserne fandt Landsskatteretten ikke, at der var grundlag for at beskatte disse sagsøgte og deres nu afdøde mor af rådigheden af fri sommerbolig for årene 2010 – 2012.

Sagen angik for det andet prøvelse af Landsskatterettens afgørelser af 11. april 2019 for de 2 selskaber. Ved afgørelserne fandt Landsskatteretten ikke, at der var grundlag for at beskatte selskaberne af en fikseret leje af sommerboligen.

Retten ændrede Landsskatterettens afgørelser og bestemte, at de 4 personer skulle beskattes af rådigheden af fri sommerbolig, samt at de 2 selskaber skulle beskattes af en fikseret leje af sommerboligen.

Retten lagde blandt andet vægt på, at det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. 237 af 29. marts 2000 om forslag til ændring af ligningslovens § 16, stk. 5, 2. pkt., at der i det foreslåede rådighedsbegreb ikke tages hensyn til, at en sommerbolig ifølge planlovgivningens regler kun må anvendes i et begrænset omfang en vis del af året. Der er taget højde herfor, i og med den begrænsede anvendelighed påvirker ejendomsvurderingen af sommerboligen i nedadgående retning. 

Retten fandt, at det afgørende var, om de 4 personer i perioden havde fået stillet ejendommen til rådighed, hvilket var tilfældet.

Retten tillagde det derfor ikke afgørende betydning, at ejendommen alene lovligt kunne anvendes som spejderhytte eller andre formål, der tilgodeser børn og unges friluftsliv, og således ikke som en fritidsbolig for de sagsøgte personer, jf. ligningslovens § 16 A, jf. § 16, stk. 5.

Det blev i den forbindelse tillagt betydning, at det selskab, der ejede ejendommen, havde afholdt jagtsammenkomster eller andre sammenkomster, nogle også med overnatning, med deltagelse af blandt andre kunder eller forretningsforbindelser fra et andet selskab i familiens eje.

Det blev også tillagt betydning, at ingen af de 4 personer skriftligt eller på anden klar måde havde fraskrevet sig retten til at gøre brug af ejendommen.