Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

07 sep 2021

Retten i Viborg

Ung mand idømt behandlingsdom og udvisning for røveri og grov vold

En 21-årig mand blev ved Retten i Viborg idømt behandlingsdom og udvisning af Danmark for røveri og grov vold mod en mand og en kvinde i Viborg begået i marts måned 2020. For-holdet blev begået sammen med 4 medgerningsmænd, hvoraf 3 tidligere er idømt 2½ års fængsel.

Sagsnummer: SS 6614/2020

Sagen kort fortalt 
Den 8. marts 2020 midt om natten begik 5 mænd røveri og legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter i en etværelseslejlighed i Viborg. Til stede i lejligheden var en ung mand og en ung kvinde, der lå og sov, da gerningsmændene tiltvang sig adgang til lejligheden bevæbnet med knive og en gasbrænder, hvor de ved vold og trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold, tvang de forurettede til at forholde sig passive, mens de øvrige gerningsmænd gennemsøgte lejligheden for værdigenstande, som de tog med sig. Den unge mand, der boede i lejligheden, blev i forbindelse med røveriet tildelt flere snitlæsioner på kroppen og et mindre brandsår i ansigtet. Tiltalte nægtede sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, (røveri), og § 245, stk. 1, (legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter).

Dommens resultat 
Nævningetinget fandt det bevist, at tiltalte var en af de fem gerningsmænd, at røveriet, volden og truslerne blev begået af gerningsmændene i forening, at de tiltalte tildelte den unge mand, der boede i lejligheden, flere snitlæsioner med knive og et mindre brandsår i ansigtet med gasbrænderen, og at de tiltalte fratvang personerne i lejligheden diverse effekter, herunder mobiltelefoner, MacBook computer, ure, diverse beklædning og kontanter, alt til en samlet værdi af ca. 55.000 kr.

På den baggrund nåede retten ved skyldkendelse af 2. september 2021 frem til, at tiltalte bl.a. var skyldig i røveri og legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Anklagers påstand om straf var, at tiltalte dømmes til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap i medfør af straffelovens § 68, jf. § 16, stk. 2, og at tiltalte udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Den tiltalte blev fundet omfattet af straffelovens § 16, stk. 2, og efter Retslægerådets anbefaling, som mest formålstjenlig foranstaltning til forebyggelse af risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet, blev tiltalte dømt til anbringelse. Der blev på baggrund af sagens alvorlige karakter ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen.

Tiltalte blev tillige udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Der blev ved vurderingen heraf vægt på karakteren og grovheden af den begåede kriminalitet sammenholdt med tiltaltes personlige forhold herunder, at han kom til Danmark som 14-årig, at han havde haft lovligt ophold i Danmark i 5 år og 10 måneder, tiltaltes familiemæssige forhold, tiltaltes tilknytning til henholdsvis Danmark og Somalia, og at tiltalte ikke var uden forudsætninger for at klare sig i Somalia.

Sagen var en nævningesag og dommerne og nævningerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte valgte at anke dommen til frifindelse.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Viborg den 6. september 2021 kl.12.00.