Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

22 jan 2021

Retten på Bornholm

Kommune frifundet for overtrædelse af serviceloven

Bornholms Regionskommune blev frifundet for at have tilsidesat kommunens tilsyns-handleforpligtelse efter serviceloven og for at have overtrådt forbuddet mod umenneskelig og krænkende behandling

Bornholms Regionskommune blev frifundet for at have tilsidesat kommunens tilsyns-handleforpligtelse efter serviceloven og for at have overtrådt forbuddet mod umenneskelig og krænkende behandling i Artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Sagen kort fortalt
En 27-årig kvinde havde anlagt sag mod Bornholm Regionskommune med påstand om betaling af 300.000 kr. i godtgørelse, idet den 27-årige gjorde gældende, at kommunen havde overtrådt kommunens tilsyns- og handleforpligtelser efter serviceloven og forbuddet mod umenneskelig og nedværdigende behandling i Artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, ved ikke at have grebet tilstrækkeligt ind overfor forholdene i hendes hjem i perioden 2005 til 2009, hvor hun var 12-16 år gammel. Sagsøgeren anførte blandt andet, at hun og hendes søskende ofte måtte tigge mad hos naboer, at strøm og varme i hjemmet kunne være afbrudt, også om vinteren, at forholdene i hjemmet var uhygiejniske og sundhedsskadelige, at sagsøgerens mor introducerede sagsøgeren til alkohol og hash, da sagsøgeren var 12 år, og at sagsøgeren fra hun var 12 år havde meget fravær fra skolen.
Kommunen havde påstået frifindelse og gjorde gældende blandt andet, at kommunen gennem alle årene, hvor sagsøgeren og hendes familie boede i kommunen, iværksatte adskillige foranstaltninger til varetagelse af de behov og udfordringer, som kommunen havde kendskab til hos familien. 

Sagens udfald
Retten fastslog, at sagsøgeren som 12-16-årig i hjemmet hos moderen var blevet udsat for umenneskelig og nedværdigende behandling, og at denne behandling var omfattet af Artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Retten fastslog imidlertid samtidig, at der for kommunen ikke var oplyst omstændigheder, som gav kommunen en rimelig begrundet mistanke om, at sagsøgeren blev udsat for umenneskelig eller nedværdigende behandling i hjemmet.

Retten lagde navnlig vægt på, at kommunen flere gange sørgede for, at familien blev genhuset i en ny passende bolig, og i forbindelse hermed hjalp familien af med hovedparten af deres husdyr, og at kommunen tildelte familien en familiebehandler, samt at familiebehandleren og familiens sagsbehandler jævnligt foretog både anmeldte og uanmeldte hjemmebesøg hos familien med henblik på at afdække familiens situation og børnenes behov. Retten fandt derfor, at kommunen havde handlet relevant og tilstrækkeligt ud fra de oplysninger om familien, som kommunen var i besiddelse af og kunne forventes i besiddelse af.

Sagen blev behandlet af tre dommere, og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten på Bornholm den 28. maj 2019.