Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

15 mar 2022

Retten på Bornholm

Bøder og tvangsbøder for ulovligt at have hindret offentlighedens adgang

Ejer af en ejendom blev idømt en bøde på 2.500 kr. for at have undladt at efterkomme kommunens påbud om at fjerne skilte, der ulovligt begrænsede offentligheden i at anvende adgangsveje til klitområder og et fyrtårn.


Bøder og tvangsbøder for ulovligt at have hindret offentlighedens adgang ved opsætning af skilte

Sagsnummer: 1-48/2022

Sagen kort fortalt

Tiltalte havde på et tidspunkt omkring april 2018 på sin ejendom opsat skilte med teksten "Privat grund", "Privat" og "Adgang forbudt for uvedkommende" og afspærringer med en kæde på tværs af adgangsveje, således at adgangen til et fyrtårn og et fredet klitområde blev hindret, selv om han den 15. februar 2018 af Bornholms Regionskommune blev påbudt at fjerne lignende skilte.

 

Dommens resultat

Retten fandt det ubetænkeligt som Bornholms Regionskommune at lægge til grund, at tiltaltes ejendom er beliggende i det åbne land og således er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 26.

Tiltalte havde erkendt at have opsat skilte med den i anklageskriftet anførte ordlyd samt to steder at have monteret en metalkæde på tværs af adgangsvejene.

Under hensyn til skiltenes ordlyd og placering, samt at der i tilknytning til skiltene er opsat kæder på tværs af adgangsvejene, fandt retten, uanset at skiltene ikke udtrykkeligt forbyder adgang til vejene, at skiltene fremtræder på en sådan måde, at de må anses for "skræmmeskilte", der er egnet til at afholde offentligheden fra at anvende adgangsvejene til klitområderne og fyrtårnet. Retten fandt herefter, at skiltene er opsat i strid med naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 1.

På denne baggrund fandtes tiltalte skyldig i den rejste tiltale for overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 3, ved at have opsat de omhandlede skilte og herved at have undladt at efterkomme Bornholms Regionskommunes påbud af 15. februar 2018.

Det forhold, at der mellem tiltalte og regionskommunen i en mellemliggende periode havde pågået forhandlinger om etablering af en alternativ adgangsvej til fyrtårnet, fandtes ikke at kunne føre til, at tiltalte skulle frifindes, eller der skal ske strafbortfald, hvorved retten bemærkede, at tiltalte allerede ved Bornholms Regionskommunes høringsbrev af 13. december 2017 var meddelt eksempler på, hvordan lovlig skiltning i området kunne foretages.

Straffen blev fastsat til en bøde på 2.500 kr., idet retten ved bødens udmåling som formildende omstændighed lagde vægt på sagens meget langstrakte tidsforløb, der efter det oplyste ikke kunne antages at skyldes tiltaltes forhold, men i det væsentlige måtte tilskrives regionskommunens langsommelige sagsbehandling.

Tiltalte blev pålagt inden den 1. juli 2022 at efterkomme Bornholms Regionskommunes påbud af 15. februar 2018 ved at fjerne den ulovlige skiltning.

Hvis påbuddet ikke efterkommes inden nævnte frist, pålægges tiltalte at betale en tvangsbøde på 3.000 kr. for hver påbegyndt måned efter fristens udløb.

Tiltalte vil inden for 14 dage fra dommens dato kunne beslutte at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten på Bornholm den 15. marts 2022.