Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

10 dec 2020

Retten i Esbjerg

6 års fængsel for ulovlig tvang og seksuelle krænkelser

Retten i Esbjerg har den 9. december 2020 afsagt dom i en sag mod en 22-årig mand, som var tiltalt for overgreb eller forsøg på overgreb mod i alt 169 piger og unge kvinder, hvoraf 168 var tvunget eller krænket på afstand; via nettet og uden fysisk kontakt.

Sagsnummer: 7-1882/2020

Sagen kort fortalt

Manden var tiltalt for voldtægt ved både vold og ulovlig tvang, vidnetrusler og andet seksuelt forhold begået i august 2018 overfor en da 16-årig pige. Han var endvidere tiltalt for over en periode på ca. 3 ½ år efter kontakt på Omegle, Yubo eller Snapchat og via Snapchat og Skype at have forsøgt at tvinge 106 piger til at sende nøgenbilleder eller lignende samt forsøgt at tvinge 22 andre piger til at udføre og filme såkaldt andet seksuelt forhold på dem selv, idet han truede med at offentliggøre foto, videoer eller chatbeskeder, som pigerne forud havde sendt til ham, og i få tilfælde tillige truede med vold. I to forhold omfattede tiltalen også forsøg på voldtægt ved under trussel om offentliggørelse at have forsøgt at få den enkelte pige til at have samleje med en ikke nærmere bestemt dreng, og i et forhold omfattede tiltalen forsøg på samleje med barn under 15 år. Manden var endvidere tiltalt for fuldbyrdet ulovlig tvang overfor 15 piger og fuldbyrdet seksuel krænkelse ved tvang og i få tilfælde tillige trussel om vold overfor 25 piger, hvoraf han i flere tilfælde også havde forsøgt at få pigen til at sende eller udføre yderligere. I knap 50 tilfælde havde tiltalte ifølge tiltalen endvidere krænket pigens blufærdighed ved at skrive uanstændige ord eller sende uterlige billeder. Af de i alt 169 forurettede var 165 under 18 år, heraf var adskillige under 15 år og 2 var 11 år.  Anklageskriftet omfattede også to forhold vedrørende besiddelse og deling af børneporno ved i flere tilfælde, hovedsagelig til de involverede piger, at have sendt billeder af overgrebet i august 2018 samt billede og video af et seksuelt forhold til en anden pige. Tiltalte havde brugt flere forskellige profiler på de sociale medier og havde her anvendt billeder fra nettet af andre drenge og yngre mænd og i nogle tilfælde også brugt deres navn. Han var derfor også tiltalt for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen, tidligere persondataloven.

Manden erkendte sig skyldig i hovedparten af de i alt 211 forhold, men nægtede sig skyldig i forholdene omkring voldtægt mv. i august 2018 samt et enkelt forhold om forsøg på ulovlig tvang. Han bestred i adskillige forhold, at han havde forsæt til pigens konkrete alder og i flere forhold bestred han dele af tiltalen.

Dommens resultat

En enig domsmandsret fandt tiltalte skyldig i voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2, og andet seksuelt forhold ved tvang i form af trussel om offentliggørelse af intime billeder eller chatbeskeder, men fandt det ikke bevist, at samleje mv. også var tiltvunget ved vold eller trussel om vold (§ 216, stk. 1, nr. 1). Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i vidnetrusler overfor samme pige samt ved i dagene efter voldtægten i august 2018 via kontakt på nettet under samme trussel om offentliggørelse at have tvunget hende til at udføre og filme andet seksuelt forhold på sig selv.

Tiltalte blev også fundet skyldig i det yderligere forhold, han også fuldt ud havde nægtet.

Retten fandt endvidere, at tiltalte vedrørende spørgsmålet om den enkelte piges alder havde forsæt, idet retten lagde til grund, at tiltalte ikke ville have handlet anderledes, selv om han også i disse forhold var blevet oplyst om pigernes alder. I 6 forhold, hvor tiltalte havde bestridt, at der var tale om ”andet seksuelt forhold” end samleje (straffelovens § 225) eller forsøg herpå, men erkendt, at han havde begået eller forsøgt at begå ulovlig tvang og muligvis også blufærdighedskrænkelse (§ 260, stk. 1, nr. 1 og § 232), idet tiltalte gjorde gældende, at tvangen eller forsøget herpå alene handlede om, at pigen skulle onanere ved stimulering af klitoris og ikke indføre fingre eller genstande i skede eller anus, fandt retten det ikke bevist, at forholdene omfattede indførsel. Ved vurderingen af hvilke bestemmelser i straffeloven, der skulle anvendes ved egen udført onani under tvang, fandt retten efter lovforarbejder og retspraksis ikke, at forholdene udgjorde ”andet seksuelt forhold”. Tiltalte blev i disse forhold i stedet dømt for ulovlig tvang eller forsøg herpå samt tillige for blufærdighedskrænkelse eller forsøg herpå. I de forhold, hvor tiltalte havde nægtet dele af tiltalen, blev han i hovedparten af forholdene frifundet i den nægtede del, idet der ikke var ført bevis til domfældelse. Tiltalte blev herunder bl.a. frifundet for den del af anklageskriftet, der drejede sig som forsøg på voldtægt og forsøg på samleje med barn under 15 år.

Anklageren havde påstået tiltalte straffet med ikke under 10 år fængsel og påstået ham idømt tidsubestemt bopæls, besøgs- og kontaktforbud.

Forsvareren havde påstået tiltalte straffet med 2 års fængsel, maks. 4 års fængsel, afhængig af hvorvidt tiltalte blev dømt for voldtægt eller ej. Hun havde endvidere påstået tiltalte frifundet for bopæls- og besøgsforbud og påstået evt. kontaktforbud fastsat til maks. 5 år.

Domsmandsretten idømt tiltalte 6 år fængsel, frifandt ham for bopæls- og besøgsforbud og pålagde ham kontaktforbud af en varighed på 5 år fra endelig dom. Kontaktforbud betyder, at tiltalte ikke gennem internettet eller et lignende system til spredning af information må søge at kontakte børn under 18 år, der ikke kender ham. Ved udmåling af straffen lagde retten bl.a. vægt på det store antal forhold og karakteren af forholdene herunder, at de hovedsagelig var begået overfor børn og unge, i adskillige tilfælde børn under 15 år, men også at der kun i ét tilfælde havde været fysisk kontakt, samt at tiltalte havde erkendt sig skyldig i langt hovedparten af sagens forhold, hvorved en meget omfattende vidneførsel blev undgået.


Tiltalte og anklagemyndigheden vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Esbjerg den 9. december 2020.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter

Forsvarer: Advokat Karina Schmidt
Anklagemyndighed: Specialanklager Rikke Brændgaard-Nielsen