Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom overtrædelse af søvejsregler - K 171/19

En 49-årig mand blev i kredsretten idømt en bøde på 6.000 kr. for ikke at have holdt skærpet udkig i et område med stedvis tåge, og derved ikke iagttaget den manglende sigtbarhed.

Kredsretten lagde endvidere til grund, at han ikke havde fulgt søvejsreglerne, idet han drejede sin båd mod bagbord i stedet for styrbord over for et andet fartøj på modsatrettet kurs, og at dette afstedkom en kollision med et andet fartøj.

Landsrettens resultat

Landsretten vurderede ligesom kredsretten, at tiltalte havde overtrådt søvejsreglerne ved at dreje mod bagbord i stedet for mod styrbord for et andet fartøj, og fandt ikke, at der var oplyst om sådanne omstændigheder, at manøvren kunne føre til en frifindelse. Landsretten fandt tillige, at der havde været en pligt til at holde skærpet udkig, og at denne pligt var tilsidesat. På den baggrund stadfæstede landsretten kredsrettens dom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 19. December 2019

Sagsnummer: K 171/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer