Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 okt 2020

Grønlands Landsret

Tyveri, hærværk samt færdselslovsovertrædelser - K 185/19

En 23-årig pige blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i mere end 20 tilfælde af tyveri, hærværk, bedrageri samt spirituskørsel. Hun var tidligere idømt en betinget anbringelse i anstalt i 40 dage med en prøvetid på 1 år.

To af forholdene var begået i prøvetiden, mens de fleste forhold var begået forud for de forhold, der var til påkendelse i sagen.

Kredsretten ophævede den tidligere idømte foranstaltning og idømte tiltalte anbringelse i anstalt i 3 måneder, der blev fastsat som en fælles foranstaltning med den tidligere betingede dom. Tiltalte skulle også undergive sig tilsyn af kriminalforsorgen i to år. Tiltalte fik endvidere frakendt førerretten i 1 år, ligesom hun blev idømt en bøde på 13.000 kr.

Tiltalte blev derudover pålagt at betale erstatning til samtlige forurettede.

Landsrettens resultat

Landsretten behandlede sagen som en udmålingsanke. Tiltalte havde for landsretten nedlagt påstand om, at den tidligere betingede dom ikke skulle udløses, og at der skulle udmåles en særskilt dom for overtrædelserne.

Landsretten tiltrådte, at kredsretten havde ophævet den tidligere betingede dom, og at der skulle fastsættes en fællesforanstaltning. Henset til karakteren af den begåede kriminalitet samt til omfanget bestemte landsretten, at anbringelsen skulle forhøjes til 4 måneders anbringelse i anstalt.

I øvrigt stadfæstedes kredsrettens dom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. september 2019

Sagsnummer: K 185/19

Landsretsdom

Kredsretsdom