Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

24 mar 2022

Grønlands Landsret

21-årig idømt 4 mdr. betinget anstaltsanbringelse for voldtægt - K 113/21

Den 21-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i et forhold om blufærdighedskrænkelse og et andet forhold om voldtægt af en person, der var ude af stand til at modsætte sig handlingen, og den 21-årige blev idømt betinget anstaltsanbringelse i 4 måneder.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. maj 2021.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om skærpelse, navnlig således at foranstaltningen blev gjort ubetinget.

Tiltalte nedlagde for landsretten principal påstand om hjemvisning af sagen, idet anklageskriftet ikke var oversat til grønlandsk, subsidiært formildelse.

Landsretten anførte at retsplejelovens § 438 var tilsidesat som følge af, at anklageskriftet ikke var oversat til grønlandsk for den tiltalte, der ikke forstod dansk. Landsretten fandt imidlertid efter en konkret vurdering, at der ikke var grundlag for at hjemvise sagen, idet tilsidesættelsen ikke havde haft indflydelse på sagens udfald.

Landsretten tiltrådte på baggrund af den tiltaltes gode personlige forhold, at foranstaltningen var fastsat som sket, og stadfæstede kredsrettens dom.

Sagsnummer: K 113/21

Domme med forklaringer