Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

24 feb 2023

Grønlands Landsret

Foranstaltningen fastsat til 80 timers ulønnet samfundstjeneste - K 264/22

En 26 årig mand blev idømt ved Qeqqa Kredsret anbringelse i anstalt i 4 måneder, for at have forsøgt at tvinge en mand til at betale sin gæld til tiltalte, idet tiltalt i flere tilfælde skrev at han ville udøve vold eller dræbe manden, såfremt denne ikke betalte sin gæld til sigtede.

Af Grønlands Landsrets dom af 24. februar 2023 fremgår følgende:

Efter bevisførelsen i ankesagen er landsretten enig med kredsretten i, at det må anses for bevist, at tiltalte har begået vold mod forurettede som beskrevet i kredsrettens dom, og derfor stadfæste kredsrettens bevisresultat i sagens forhold tre og fire.

Landsretten har navnlig lagt vægt på forklaringerne fra forurettede og på den foreviste overvågningsvideo. 

Forurettede har troværdigt forklaret, at tiltalte tog fat om hans hals med begge hænder og løftede ham fire trin op ad trappen, mens han holdt ham i halsen. Han har ikke forsøgt at pynte på sin egen rolle i episoden, og hans forklaring virker selvoplevet. Forurettedes forklaring om, at tiltalte skubbede til ham, er underbygget af den viste video.

Tiltalte er endvidere dømt for i perioden fra 19. september til 17. oktober 2020 at have forsøgt ved trusler at tvinge en mand til at betale sin gæld til tiltalte og for den 9. december 2020 at have været i besiddelse af 4 gram hasholie og 4 gram pot til eget forbrug. Skyldsspørgsmålet i disse to forhold er ikke anket til landsretten.

Landsretten fastsatte foranstaltningen til 80 timers ulønnet samfundstjeneste, som skal udføres indenfor en længstetid på 8 måneder, jf. kriminallovens § 141, stk. 1, 1. og 2. punktum, jf. § 88, 1. punktum. Tiltalte undergives tilsyn af kriminalforsorgen i et år og seks måneder, jf. kriminallovens § 141, stk. 2.

Landsretten anser navnlig forhold tre, som er begået mod et barn på 13 år, uden at barnet havde givet anledning til en episode af den karakter, for at være en grov overtrædelse af kriminalloven. Det taler endvidere i skærpende retning, at tiltalte flere gange tidligere er foranstaltet for personfarlig kriminalitet

Forholdene er begået i perioden fra september til december 2020 og den lange sagsbehandlingstid skyldes ikke tiltalte forhold, ligesom han ikke har begået ny krimialitet siden.

Henset til den lange sagsbehandlingstid og under hensyn til, at tiltalte har rettet op på sine personlige forhold, fastsættes foranstaltningen til samfundstjeneste.

Kredsrettens dom om konfiskation stadfæstes.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at foranstaltningen fastsættes til 80 timers ulønnet samfundstjeneste, som skal udføres indenfor en længstetid på 8 måneder. Tiltalte undergives tilsyn af kriminalforsorgen i et år og seks måneder.

 

Sagsnummer: K 264/22

Domme med forklaringer