Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

23 apr 2021

Retten i Hjørring

Dømt for hærværk på Skagen Sønderstrand

To mænd, entreprenør og sommerhusejer, dømt for hærværk og overtrædelse af fredningsbestemmelser ved flytning af sand og bevoksning fra klitterne på Skagen Sønderstrand

Retten i Hjørring har den 23. april 2021 afsagt dom i en domsmandssag, hvor en ejer af et sommerhus i området og en entreprenør var tiltalt for efter forudgående aftale og i forening at have ødelagt og beskadiget 2 hedeområder (klithede) med et samlet areal på 1.189 m2 på Skagen Sønderstrand på arealer, der tilhører Frederikshavn Kommune. Tiltalen angik nærmere, at entreprenøren med en læssemaskine skulle have flyttet en større mængde sand og bevoksning, herunder rodfæstede sandhjelme, fra klitterne og ned på et lavere strandområde og afkortet flere klittoppe med 1 – 1,5 meter, og at det havde medført en skade på godt 300.000 kr., og at det skulle være sket efter tilskyndelse fra sommerhusejeren.

Under sagens behandling i retten har det navnlig været omtvistet, om det var rigtigt, at sommerhusejeren havde bestilt entreprenøren til at udføre arbejdet, som entreprenøren har forklaret. Det har også været omtvistet, om der overhovedet kan være tale om hærværk, når sagen angik et naturområde, der konstant undergives forandringer af vind og vejr, og om de særlige fredningshensyn gjaldt, selvom der har været foretaget sandfodringer mv. i området. Endelig har det været omtvistet, om området havde en særlig kulturhistorisk betydning.

Retten nåede frem til, at der var tale om såvel hærværk som overtrædelse af naturbeskyttelsesloven derved, at indgrebet skete på trods af, at området er konkret fredet ved en fredningsafgørelse fra 1996. Retten fandt også, at der er tale om et område med særlig kulturhistorisk betydning. Retten fandt det bevist, at de to tiltalte havde handlet efter forudgående aftale og i forening, som entreprenøren havde forklaret.

Retten fastsatte for hver af de tiltalte straffen til fængsel i 60 dage, der blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Retten lagde herved på den ene side vægt på forholdets karakter og grovhed, på den anden side de tiltaltes personlige forhold.

Kommunen havde under sagen rejst et erstatningskrav på 311.974 kr. over for begge de tiltalte i fællesskab. Dette krav blev efter retsformandens bestemmelse henvist til eventuel civilretlig forfølgning på grund af utilstrækkelig dokumentation for beløbsstørrelsen.

De tiltalte tog betænkningstid vedrørende spørgsmålet om anke.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til Retten i Hjørring, tlf. 99 68 56 40.

Udskrift af dommen kan bestilles på mail til ret.hjo@domstol.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet kan overføres til rettens bankkonto nr. 0216-4069136540 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.