15 jan 2021

Højesteret

Hjemvisning af sag til Grønlands Landsret

Der var ikke hjemmel til at fremme en straffesag uden tiltaltes tilstedeværelse, og sagen blev derfor hjemvist til fornyet behandling i landsretten

Sag 54/2020
Dom afsagt den 15. januar 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T blev ved Grønlands Landsret dømt for bl.a. voldtægt. Under sagen havde landsretten besluttet, at sagen skulle fremmes uden T’s tilstedeværelse. T var som følge af indlæggelse på psykiatrisk hospital ude af stand til at møde i retten i en periode på mindst 3 måneder.

Højesteret fastslog, at der ikke var hjemmel i den grønlandske retsplejelov til at fremme sagen uden T’s tilstedeværelse, medmindre der forelå ganske særlige omstændigheder. Sådanne ganske særlige omstændigheder var ikke til stede i sagen, og sagen burde derfor ikke have været fremmet uden T’s tilstedeværelse.

Højesteret hjemviste derfor sagen til fornyet behandling i Grønlands Landsret.

Læs hele dommen i sag 54/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 54/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 54/2020 (pdf)