Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

06 mar 2020

Retten i Lyngby

Udtrædelsesgodtgørelse var momspligtig

Skatteministeriet fik medhold i, at udtrædelsesgodtgørelse betalt af SDC A/S til IBM Danmark ApS i henhold til outsourcing-kontrakt var et momspligtigt beløb.

Sagsnummer: BS 252/2015-LYN

Sagen kort fortalt

Sagen vedrørte, om et beløb på 81.083.333 kr., som IBM Danmark ApS (IBM) havde modtaget fra SDC A/S var momspligtigt. Beløbet vedrørte en udtrædelsesgodtgørelse, som SDC i henhold til parternes aftale om outsourcing af driften til IBM var forpligtet til at betale ved førtidig opsigelse af denne aftale. 

Landsskatteretten fandt ved afgørelse af 24. marts 2015, at beløbet var momsfrit. Den­ne afgørelse blev af Skatteministeriet indbragt for byretten. Under sagens behandling har en afgørelse om et formalitetsspørgsmål været indbragt for landsretten og Hø­je­ste­ret, som traf afgørelse den 24. november 2017. Endvidere har sagen været udsat på par­ter­nes anmodning. 

Skatteministeriets opfattelse var, at beløbet var momspligtigt, da der var tale om beta­ling for IBM’s overdragelse af ejendomsretten af dedikeret hardware og software til SDC, og dermed vederlag for momspligtig levering af varer.

IBM Danmark ApS´s opfattelse var, at beløbet var momsfrit, da der var tale om en godt­gørelse for SDC’s førtidige opsigelse af kontrakten, der havde til formål at kom­pen­sere IBM med et på forhånd fastsat beløb.

Sagens udfald

Retten fastslog, at udtrædelsesvederlaget var betaling for den hardware og software, der havde været anvendt til driften, og som i forbindelse med SDC’s opsigelse blev overdraget fra IBM til SDC. Beløbet var derfor momspligtigt, jf. momslovens § 4, stk. 1, hvoraf fremgår bl.a., at der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Der blev lagt vægt på ordlyden af kontrakten, at de afgivne vidneforklaringer ikke entydigt og med den fornødne klarhed imødegik kontraktens ordlyd, og at IBM ved faktura af 14. maj 2012 tillagde beløbet på 81.083.333 kr. moms.

IBM skal betale sagens omkostninger.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 25. februar 2020.