Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

04 dec 2020

Retten i Lyngby

Fængsel i 1 år og 9 måneder for voldtægt

Tre unge mænd er fundet skyldige i voldtægt. De udnyttede den tilstand en ung kvinde befandt sig i, da hun på grund af beruselse og søvnighed var ude af stand til at modsætte sig seksuelle handlinger, til blandt andet at skaffe sig samleje med hende.

Sagsnummer: S 1717/2020

Sagen kort fortalt

3 mænd var tiltalt for blandt andet voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2. Den bestemmelse omhandler blandt andet det tilfælde, hvor den forurettede selv drikker så meget alkohol, at hun bliver ude af stand til at modsætte sig seksuelle handlinger, og nogen så udnytter situation til at skaffe sig samleje med hende.

3 kvinder og 4 mænd havde været samlet i en lejlighed natten mellem den 28. og 29 marts 2020. De havde drukket betydelige mængder af både vodka og shots, og omkring kl. 02.00 blev 2 af kvinderne kørt hjem. Sagen drejede sig om, hvad der herefter skete af seksuel aktivitet mellem den kvinde, der blev tilbage, og de tiltalte først i lejligheden og senere, da den ene af mændene tog kvinden med sig hjem, og om kvinden havde været i  en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig de seksuelle handlinger.

De tiltalte nægtede sig skyldige i voldtægt og forklarede bl.a., at kvinde vidste hvad der foregik, og var med på det hele. Den ene af de tiltalte erkendte overtrædelse af straffelovens § 264 d, idet han under den seksuelle aktivitet i lejligheden med sin mobiltelefon havde filmet kvinden uden hendes tilladelse og delt optagelserne i en snapchat gruppe med 8 mænd.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at to af de tiltalte på skift havde samleje med kvinden, mens hun var i lejligheden. Den sidste tiltalte, der ikke havde været tilstede i lejligheden under hele forløbet, idet det var ham, der havde kørt de to andre kvinder hjem, deltog i dele af den seksuelle aktivitet med kvinden, men begrænset til andet seksuelt forhold end samleje, idet alle tre tiltalte var sammen om at stikke fingre op i kvindens kønsdel. Retten fandt det bevist, at kvinden på grund af beruselse og søvnighed ikke havde været i stand til at modsætte sig de seksuelle handlinger, og at mændene benyttede sig heraf. Efter episoden i lejligheden tog den sidste tiltalte kvinden med sig hjem, hvor han også efter sin egen forklaring havde samleje med hende. Retten fandt det bevist, at kvinden også på det tidspunkt havde befundet sig i en tilstand, hvor hun på grund af beruselse og søvnighed ikke havde været i stand til at modsætte sig handlingen, og at tiltalte benyttede sig heraf for at skaffe sig samleje. 

Retten fandt alle tre tiltalte skyldig i blandt andet voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 9 måneder. Du kan læse nærmere om sagen og rettens begrundelse i et anonymiseret uddrag af dommen nedenfor.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

De tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 10. juli 2020.

Anonymiseret uddrag af dommen

Dom

T1, T2 og T3 er tiltalt for overtrædelse af:

1

Alle

Voldtægt, herunder ved andet seksuelt forhold end samleje, efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2, jf. til dels § 225 og § 23,

ved den 28. marts 2020 i tidsrummet fra kl. ca. 02:00 til ca. kl. 05:00 på adressen ….., i forening og efter fælles forståelse at have skaffet sig samleje og andet seksuelt forhold end samleje med en person, der befandt sig i en tilstand, i hvilken den pågældende var ude af stand til at modsætte sig handlingen, idet alle de tiltalte stak fingre op i kønsdelen på F, der under hele forløbet på grund af alkoholindtagelse var ude af stand til at modsætte sig, ligesom tiltalte T2 og T3 på skift og mere end én gang skaffede sig samleje med hende, mens T1, der var tilstede uden at gribe ind, selv om han var en del af det kriminelle forløb, idet han havde deltaget i at stikke fingre op i Fs kønsdel, også under forløbet havde samleje med ´F, der under dele af forløbet sagde "av", "hold op", "stop" samt skreg, hulkede og græd, når hun ikke sov.

2

T3

Blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232

ved på samme tid og sted som under forhold 1 anført ved uanstændigt forhold at have krænket blufærdigheden hos F, idet han via sin mobiltelefon optog 3 videofilm af de seksuelle krænkelser af hende, som er beskrevet i forhold 1.

3

T3

Overtrædelse af straffelovens § 264 d,

ved på samme tid og sted som under forhold 1 anført at have videregivet billeder/videooptagelser af Fs private forhold eller i øvrigt billeder/videooptagelser, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed, idet han delte de i forhold 2 beskrevne videoer i en Snap-chat gruppe med 8 deltagere.

4

T2

Blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232

ved i tiden fra den 28. marts 2020 kl. 02.00 til 29. marts 2020 kl. 00:25 ved uanstændigt forhold at have krænket blufærdigheden hos F, idet han på sin telefon havde gemt 4 videooptagelser af hende, hvor hun blev udsat for forskellige seksuelle krænkelser.

5

T1

 

Voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2,

ved den 28. marts 2020 i tidsrummet mellem ca. kl. 05.00 og ca. kl. 11.00 på adressen …. at have skaffet sig samleje med en person, der befandt sig i en tilstand, i hvilken den pågældende var ude af stand til at modsætte sig handlingen, idet han skaffede sig samleje med F, der på grund af alkoholindtagelse var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Påstande

….

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 1

Retten lægger til grund, at de var 7 personer; de tre tiltalte, Forurettede, E, M og C, der mødtes om aftenen tæt på midnat den 27. marts 2020 i Es 1-værelseskollegielejlighed for at drikke alkohol og spille drukspil. Forurettede kendte M og C på forhånd, men hun havde ikke tidligere mødt hverken E eller de tre tiltalte. Der blev drukket betydelige mængder af både vodka og shots og alle blev hurtigt berusede, nogen mere end andre. Omring kl. 01.30 - 02.00 besluttede C og M sig for, at de gerne ville køres hjem af T1. Retten lægger til grund som samstemmende forklaret af både M og C, at de to piger mere end én gang forsøgte at overtale forurettede til at tage med, men at forurettede som følge af træthed og beruselse ikke orkede, hvorfor hun blev tilbage for at sove rusen ud i Es lejlighed.

T2 har forklaret, at han - efter at T1 var kørt med M og C - har stukket fingrene op i forurettedes kønsdel to måske tre gange og haft samleje med hende to gange, mens T3 har haft samleje med hende en gang. Forurettede var med på det hele, indtil hun opdagede, at hun blev filmet. Først da blev hun ked af det, sagde: ”stop”, og de stoppede.

T3 har forklaret, at han har stukket en finger op i forurettede, men han har ikke haft samleje med hende. Han forsøgte og ville gerne have samleje med hende, men han kunne ikke få rejsning. Når han har forklaret anderledes både ved afhøringen hos politiet, ved undersøgelsen på retsmedicinsk institut og i grundlovsforhøret, var det fordi, han var flov over at indrømme for sig selv, at han ikke kunne få den op at stå, når nu pigen gerne ville.

T1 har forklaret, at han - efter at have kørt M og C hjem - vendte tilbage til Es lejlighed, men at han ikke hverken har stukket fingrene op i forurettedes kønsdel eller haft samleje med hende, mens de var i Es lejlighed.

Retten finder det ubetænkeligt at tilsidesætte de tiltaltes til dels modstridende og skiftende forklaringer om forløbet i Es lejlighed. De tiltaltes forklaringer er utroværdige, og de passer ikke med hverken det, man kan se på de i retten foreviste videofiler med korte sekvenser af forløbet, eller med indholdet i korrespondancen, der blev lagt op og delt på snapchat i den lukkede drengegruppe ”Flækidy” under og efter den seksuelle aktivitet i Es lejlighed.

Som forklaret af forurettede finder retten det bevist, at hun selv ingen erindring har om begivenhederne den pågældende nat bortset fra en svag erindring om, at hun på et tidspunkt har stået foran sin hoveddør uden mulighed for at komme ind og har talt i telefon med sin mor. Rigtigheden af forurettedes troværdige forklaring herom understøttes af sagens oplysninger i øvrigt og herunder også af, at initiativet til at anmelde de tre tiltalte for voldtægt ikke kom fra forurettede selv men fra forurettedes veninder M og C, der havde fået oplysninger fra E om, at noget var foregået om natten, som ikke burde være sket.

Retten lægger den troværdige vidneforklaring fra E til grund. På baggrund heraf og sammenholdt med sagens oplysninger i øvrigt navnlig korrespondancen på ”Flækidy” finder retten det bevist, at T2 og T3 i forening og på skift deltog i seksuelle handlinger med forurettede, hvorunder T2 havde samleje med forurettede i hvert fald 2 gange og T3 i hvert fald 1 gang. Retten finder det endvidere bevist, at T2 og T3 i forening og også i forening med T1 stak fingre op i forurettedes underliv.

Om T1s deltagelse i den seksuelle aktivitet lægger retten til grund, at T1 først kom til stede i lejligheden efter, at aktiviteterne var igangsat af T2 og T3.  Vidnet E har forklaret, at T1 ringede til ham, da han så, at der på ”Flækidy” blev lagt videoer op, som viste korte sekvenser af den seksuelle aktivitet, der på det tidspunkt var i gang i hans lejlighed. Vidnet forsøgte at tale T1 fra det, men T1 valgte at returnere til vidnets lejlighed, hvor han tilsluttede sig den seksuelle aktivitet og sammen med de to medtiltalte stak T1 fingre op i forurettedes kønsdel. Retten finder det imidlertid ikke godtgjort ved bevisførelsen, om T1 ankom til Es lejlighed før, under eller efter, at T2 og T3 havde samleje med forurettede, ligesom retten ikke finder det bevist, at T1under forløbet i Es lejlighed havde et samleje med forurettede. Vidnet E har forklaret, at han ikke har set T1 have samleje med forurettede, og når de tiltalte i korrespondancen på ”Flækidy” skriver: ”Vi er 3 drenge der boller hende” kan retten ikke afvise, at det alene refererer til, at alle tre tiltalte stikker fingrene op i forurettede, og at det altså ikke nødvendigvis er et udtryk for, at alle tre tiltalte har haft et samleje med forurettede. Retten finder derfor ikke, at det med den til domfældelse under en straffesag fornødne sikkerhed er bevist, at T1, der først kom til stede i lejligheden på et tidspunkt efter at overgrebene mod forurettede var indledt, også har tilsluttet sig og været en del af det forløb, hvorunder T2 og T3 havde samleje med forurettede. Det er således ikke godtgjort, at T1 har et ansvar for og medvirker til, at T2 og T3 har samleje med forurettede. Det kan derfor alene lægges til grund for T1s vedkommende, at han i forening med de medtiltalte har andet seksuelt forhold end samleje med forurettede.  

Retten finder det helt ubetænkeligt at lægge til grund efter den samlede bevisførelse, at under dele af forløbet med seksuel aktivitet, der varede i 1 til 2 timer, har forurettede både grædt og sagt ”AV”, ”hold op”, ”stop”, ligesom hun til tider er faldet hen og har sovet i perioder. Det er således bevist, at forurettede som følge af betydelig beruselse og søvnighed befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig de seksuelle handlinger, der blev udøvet af de tiltalte, og at de tiltalte må have forstået, hvilken tilstand forurettede befandt sig i, og at de udnyttede denne tilstand. Dette bevisresultat støttes både af forklaringen fra vidnet E, af de foreviste videoklip med korte sekvenser af den seksuelle aktivitet, af korrespondancen i den lukkede drengegruppe ”Flækidy”, af indholdet i den sms-korrespondance, der blev ført mellem E og pigerne M og C, alt imens overgrebene på forurettede fandt sted, af vidneforklaringerne fra M, fra C og fra J, af forurettedes egen forklaring om, at hun har haft et blackout forårsaget af den megen alkoholindtagelse på kort tid, af gerningsstedsundersøgelsen med fund af forurettedes blod på lagnet i Es seng og af resultatet af den gynækologiske undersøgelse, hvor der er påvist friske skader på forurettede, der meget vel kan være forenelige med, at de er opstået ved indtrængning af en penis eller en finger i vagina.

Med disse bemærkninger findes de tiltalte T2 og T3 skyldige i voldtægt, herunder ved andet seksuelt forhold end samleje, efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2, jf. til dels § 225 og § 23, ved i forening og efter fælles forståelse herunder til dels også i forening og efter fælles forståelse med T1, at have foretaget seksuelle overgreb mod forurettede som beskrevet i anklageskriftet i forhold 1, dog således, at det ikke er bevist, at T1 havde samleje med forurettede.

T1 findes skyldige i voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, efter straffelovens § 225, jf. 216, stk. 1, nr. 2, jf. til dels § 23 ved i forening og efter fælles forståelse med T2 og T3, at have deltaget i den del af det seksuelle overgreb mod forurettede, hvorunder de tre tiltalte har stukket fingrene op i forurettedes kønsdel.

Ad forhold 2 og 3

T3 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i fohold 2 og 3.

Ad forhold 4

T2 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 4.

Ad forhold 5

Retten lægger til grund som forklaret af T1, at efter episoden i forhold 1 ville tiltalte køre forurettede hjem, men da det viste sig, at hun ikke kunne komme ind i sit eget hus, tog han hende med sig hjem, hvor de havde samleje på hans værelse.

Forurettede har forklaret, at hun ingen erindring har om, hvordan hun kom hjem til tiltalte, og hvad der skete, før hun vågnede næste morgen. Hun vågnede op i fodende af tiltaltes seng, var forvirret, nøgen, med smerter i underlivet og følelsen af at have grædt i lang tid.

Retten finder, at det kan lægges til grund efter bevisførelsen, at forurettede, også da hun var på tiltaltes værelse nogle få timer efter de seksuelle overgreb i Es lejlighed, befandt sig i en tilstand, hvor hun på grund af betydelig beruselse og søvnighed var ude af sand til at modsætte sig seksuelle handlinger, og at T1, der havde deltaget i hvert fald i dele af de seksuelle overgreb, der var begået mod forurettede i Es lejlighed nogle få timer forinden, må have indset, at han gennemførte samlejet mod forurettedes vilje og under udnyttelse af den tilstand, som hun befandt sig i.

Derfor findes T1 skyldig i voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2, som beskrevet i forhold 5.

Straffen fastsættes for T1s vedkommende til fængsel i 1 år og 9 måneder, jf. straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2, og § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 2, jf. til dels § 23.

Straffen fastsættes for T2s vedkommende til fængsel i 1 år og 9 måneder, jf. straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2, jf. til dels § 225 og § 23, samt § 232.

Straffen fastsættes for T3s vedkommende til fængsel i 1 år og 9 måneder, jf. straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2, jf. til dels § 225 og § 23 samt § 232 og § 264 d.

Retten har ved strafudmålingen som skærpende omstændighed lagt vægt på, at forhold 1 er begået af flere i forening og har haft en hvis længere tidsmæssig udstrækning. Retten har endvidere for T2 og T3s vedkommende som skærpende omstændighed lagt vægt på, at de to tiltalte på skift og mindst 3 gange skaffer sig samleje med forurettede. Retten har for T1s vedkommende på den ene side taget hensyn til, at han kun i et mindre omfang er fundet skyldig i forhold 1, men har samtidig på den anden side for hans vedkommende som skærpende omstændighed lagt vægt på, at han få timer efter, at han deltog - omend kun delvist - i overgrebene mod forurettede som omhandlet i forhold 1, udsætter hende for endnu et overgreb og skaffer sig samleje med hende hjemme på sit værelse som omhandlet i forhold 5. 

Retten har for alle tre tiltaltes vedkommende taget hensyn til deres unge alder, at de ikke tidligere er straffet og har gode personlige forhold.

Henset til kriminalitetens karakter og grovhed er der ikke for nogen af de tiltaltes vedkommende grundlag for at gøre straffen hverken helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

….

Retsformanden tager påstanden om tortgodtgørelse til følge med et samlet beløb til forurettede på 120.000 kr. Beløbet skal betales af T1 med 50.000 kr., af T2 og T3 in solidum med 50.000 kr. og yderligere af T3 alene med 20.000 kr. Beløbet skal tillægges renter efter erstatningsansvarslovens § 16, én måned fra kravets fremsættelse i retten, hvilket skete den 22. juni 2020.

Udmålingen af tortgodtgørelse er sket efter en samlet vurdering af den retsstridige krænkelse af forurettede, der er sket ved det samlede forløb den 28. marts 2020 med flere kriminelle handlinger begået mod forurettede af de tiltalte delvist i forening. Der er lagt vægt på karakteren af overgrebene mod forurettede, at forløbet har haft en hvis længere tidsmæssig udstrækning, at forurettede er voldtaget mere end en gang og ved to episoder, og at der deltog flere gerningsmænd ved den første episode. Det er indgået i vurderingen, at der ikke har været anvendt egentlig vold mod forurettede eller fremsat trusler herom, hvorfor situation ikke kan anses for direkte sammenlignelig med den situation, der må formodes at blive refereret til i lovmotiverne til erstatningsansvarslovens § 26, stk. 2, (LFF 2017 31), hvor der i bemærkningerne er lagt op til, at niveauet for tortgodtgørelse ved fuldbyrdet voldtægt vil skulle være ca. 100.000 kr., som kan stige til omkring ca. 116.000 kr. i meget grove tilfælde og ca. 133.000 – 150.000 kr. eller højere i ganske særlige tilfælde (2017 niveau). Det er endvidere indgået i vurdering, at der i forbindelse med de seksuelle krænkelser af forurettede er blevet optaget videofilm, der er blevet delt på nettet i en snapchat gruppe med 8 deltagere.

 

Thi kendes for ret:

T1 skal straffes med fængsel i 1 år og 9 måneder.

T2 skal straffes med fængsel i 1 år og 9 måneder

T3 skal straffes med fængsel i 1 år og 9 måneder.

Hos de tiltalte konfiskeres de i forhold 2 og 4 benyttede mobiltelefoner.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder hver især omkostningerne til den for dem beskikkede forsvarer.

Forurettede tillægges en samlet godtgørelse for tort på i alt 120.000 kr. med tillæg af renter fra den 22. juli 2020 i henhold til erstatningsansvarslovens § 16. Beløbet skal betales inden 14 dage af T1 med 50.000 kr., af T2 og T3 in solidum med 50.000 kr. og af T3 med yderligere 20.000 kr. alt med tillæg af renter.