Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

01 feb 2021

Retten i Lyngby

Forbud mod strandvejsvilla

Retten i Lyngby har nedlagt forbud mod opførelse af en strandvejsvilla i Ålsgårde.

Sagsnummer: BS-3159/2021

Sagen kort fortalt

Som led i en udsendelsesrække til TV2 havde et selskab i januar 2020 erhvervet en ubebygget grund i Ålsgårde med henblik på opførelse af en strandvejsvilla. På grunden var tinglyst en såkaldt tilstandsservitut fra 1931, der alene tillod opførelse af en strandpavillon eller lignende. Efter grundkøbet ansøgte selskabet om byggetilladelse til strandvejsvillaen, og i juli 2020 gav Helsingør Kommune tilladelse til opførelse af et 139 m2 stort enfamilieshus med 7 m2 overdækket indgangsparti og 11 m2 overdækning. Kommunen var opmærksom på, at byggeriet stred mod servitutten, men valgte udtrykkeligt i sin afgørelse ikke at benytte sin adgang til at påberåbe servitutten. Kort før jul blev grunden ryddet for beplantning, og den 18. januar 2021 ankom en stor gravemaskine på grunden. Ejeren af den ejendom i nabolaget, der i servitutten var anført som påtaleberettiget, indgav den 23. januar 2021 anmodning om forbud mod byggeriet til Retten i Lyngby, hvor selskabet har sit hjemsted. Sagen blev hovedforhandlet den 29. januar 2021.

I retten erkendte selskabet, at det havde til hensigt at opføre villaen i nærmeste fremtid. Selskabet var bekendt med servitutten på ejendommen, men lagde vægt på bl.a., at kommunen havde meddelt byggetilladelse, og at den påtaleberettigede efter servitutten ikke havde påklaget kommunens afgørelse. Det blev endvidere oplyst, at et forbud ville lægge den igangværende TV-produktion ned.

Sagens udfald

Retten nedlagde foreløbigt forbud mod opførelse af villaen.

Retten fastslog, at det sagsøgte selskab agtede at igangsætte byggeri af en villa, der ville stride mod den servitut, som var tinglyst på ejendommen. Den omstændighed, at kommunen har meddelt byggetilladelse, fritager ikke selskabet fra at indhente andre nødvendige tilladelser til projektet, herunder samtykke fra den påtaleberettigede efter servitutten.

Retten lagde vægt på, at selskabet allerede inden erhvervelsen af grunden var bekendt med servitutten. Selskabet havde således forud for grundkøbet forsøgt at betale den påtaleberettigede til at frafalde servitutten, hvilket den påtaleberettigede havde nægtet.

Selskabet skal betale sagens omkostninger med 30.000 kr.

Selskabet har 4 uger til at beslutte, om afgørelsen kæres til Østre Landsret.

Sagens karakter

Sagen angik et foreløbigt forbud (det der tidligere hed et fogedforbud). Hvis en borger eller en virksomhed bliver opmærksom på en truende retskrænkelse, kan man med få dages varsel få en domstol til at nedlægge et forbud mod den pågældende aktivitet. Forbuddet skal følges op af en egentlig retssag, hvor parternes tvist afgøres ved dom.

Afgørelsesdato

Forbudskendelsen blev afsagt af Retten i Lyngby den 29. januar 2021.