Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

24 mar 2022

Retten i Næstved

Tidl. kommunaldirektør skyldig i bedrageri i forbindelse m. rejseafregning

Dom afsagt: 24. marts 2022

Dom afsagt den 24. marts 2022 af Retten i Næstved

Dom afsagt den 24. marts 2022 af Retten i Næstved, sag SS 1080/2022

En domsmandsret har ved en enstemmig dom domfældt en 56-årig tidligere kommunaldirektør for bedrageri efter straffelovens § 279 ved den 14. november 2019 i forbindelse med en rejseafregning for deltagelse i en international konference i perioden fra den 18.-23. oktober 2019 at have afgivet urigtige oplysninger vedrørende udgifter for et samlet beløb på ca. 6.000 kr., som han uretmæssigt havde brugt sit kommunalt udleverede Mastercard til dækning af.

Faktum i sagen var i det væsentlige ubestridt, idet tiltalte havde erkendt at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med tjenesteafregningen. Ifølge tiltaltes forklaring skyldtes de urigtige oplysninger en fejl fra hans side, idet han ved en fejl ikke fik korrigeret for udgifterne i henhold til to bilag ud af flere, som han selv havde skullet afholde. Beløbet var efterfølgende tilbagebetalt til kommunen. Det, som domsmandsretten skulle tage stilling til, var derfor hovedsageligt, om tiltalte havde handlet med det fornødne forsæt.

Domsmandsretten fandt det på baggrund af bevisførelsen, herunder navnlig teksten til de afholdte udgifter i forbindelse med tjenesteafregningen, der var misvisende, sammenholdt med en tidligere indberetning fra 2017 vedrørende deltagelse i samme konference, bevist, at tiltalte havde handlet med det fornødne forsæt.

Straffen blev udmålt til 40 dages fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste. Retten lagde herved navnlig vægt på karakteren af kriminaliteten – herunder at den var begået overfor tiltaltes arbejdsgiver og tiltaltes daværende særligt betroede stilling som kommunaldirektør – størrelsen af den opnåede vinding og tiltaltes gode personlige forhold. Retten fandt det på den baggrund forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Dommen blev ved domsafsigelsen anket af tiltalte med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.