Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

17 nov 2021

Retten i Nykøbing F.

Dom i sag om sommerhuse i Marielyst ferieby

Retten i Nykøbing Falster har den 17. november 2021 afsagt dom i en sag anlagt af nogle sommerhusejere mod Guldborgsund Kommune

Ved dommen bestemmer retten, at Guldborgsund kommune ikke er forpligtet til at foretage nedrivning af de store sommerhuse i Marielyst ferieby, ligesom retten bestemmer, at kommunen skal frifindes for sommerhusejernes krav om erstatning.

Sagen kort fortalt

Guldborgsund kommune gav i 2020 byggetilladelse til opførelse af 10 sommerhuse beliggende på 2 grunde (digegrundene) i Marielyst ferieby. Sommerhusene er alle såkaldte ”poolsommerhuse”. Planklagenævnet ophævede den 28. januar 2021 kommunens indirekte afgørelse om, at opførelsen af sommerhusene var i overensstemmelse med lokalplanen. Nogle ejere af de oprindelige sommerhuse i Marielyst ferieby havde forud herfor anlagt retssag mod Guldborgsund Kommune, og retten tog ved sagen stilling til, om kommunen kunne tilpligtes til at sikre fysisk lovliggørelse (nedrivning) af de 10 sommerhuse, ligesom retten tog stilling til, om kommunen skulle anerkende at være erstatningsansvarlig, såfremt der ikke skete nedrivning af sommerhusene.

Af rettens begrundelse for afgørelsen fremgår følgende:

Rettens begrundelse og resultat

Planklagenævnets afgørelse af 28. januar 2021 er endelig, og det er ubestridt, at Guldborgsund Kommune er forpligtet til at efterkomme afgørelsen, jf. herved også planlovens § 51, og sørge for en lovliggørelse af forholdene. Som anført af Planklagenævnet må Guldborgsund Kommune herefter beslutte, om der skal ske fysisk lovliggørelse eller retlig lovliggørelse i form af en ny lokalplan for området, såfremt dette findes planlægningsmæssigt ønskeligt. Planlovens § 51, stk. 3, angiver ikke, hvordan lovliggørelse skal ske. Der er ikke grundlag for at fastslå, at udgangspunktet er, at der skal ske fysisk lovliggørelse. Det beror på kommunalbestyrelsens skøn, om der skal ske fysisk eller retlig lovliggørelse, medmindre særlige forhold hindrer retlig lovliggørelse.

Kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune har efter en byrådsbeslutning den 15. april 2021 besluttet at igangsætte en lovliggørende proces med udarbejdelse og vedtagelse af et nyt plangrundlag dog således, at der i et vist omfang også skal foretages visse fysiske forandringer på ”digegrundene”.

Guldborgsund Kommune er forpligtet til alene at varetage saglige hensyn og kan ikke ud fra økonomiske hensyn vælge den retlige lovliggørelse. Der skal foretages en afvejning af modstående hensyn, herunder ud fra værdispildsbetragtninger og proportionalitetshensyn.

På baggrund af de ændringer, der var sket i strukturen og ejerforholdene af Marielyst Ferieby efter vedtagelse af den gældende lokalplan nr. 19 med tillæg 1 fra 1990, var der opstået en række uklarheder om området, og det findes på den baggrund godtgjort, at det var planlægningsmæssigt ønskeligt, at der tilvejebringes et nyt plangrundlag.  Det fremgår af referat for byrådsmødet den 15. april 2021, at baggrunden for flertallets beslutning var ønsket om 

”…  at skabe et nyt og sammenhængende plangrundlag, der kan rette op på den nuværende tvivl om områdets status og anvendelse. Lokalplanområdet deles op i 2 delområder med krav og bestemmelser, der kan være forskellige fra delområde til delområde, men skaber en planlægningsmæssig helhed, der bygger på hensyntagen til hinanden…”

og det er beskrevet nærmere, hvilke tiltag der skal igangsættes med henblik herpå.

Retten finder, at det på denne baggrund er godtgjort, at beslutningen om at igangsætte den lovliggørende proces er truffet ud fra saglige og reelle hensyn.

Det er i vurderingen endvidere af central betydning, hvorvidt Skanlux-projektet også ville være vedtaget, hvis Guldborgsund Kommune havde respekteret, at en forudsætning herfor var tilvejebringelsen af et nyt plangrundlag.

Retten finder, at det fremgår af den proces, der var i Guldborgsund Kommune op til udstedelsen af de omhandlede byggetilladelser, herunder den endelige tiltrædelse af Skanlux-projektet i byrådet den 16. januar 2020, at projektet også ville være gennemført, såfremt man havde respekteret, at der skulle tilvejebringes et nyt plangrundlag. Det fremgår således af referatet for byrådsmødet den 16. januar 2020, at en række forskellige andre forslag blev nedstemt, og at der var flertal for at godkende flertalsbeslutningen i Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget af 6. januar 2020.

Der er ikke i øvrigt godtgjort forhold, der afskærer Guldborgsund Kommune fra at foretage retlig lovliggørelse i form af vedtagelse af en ny lokalplan, og der er ikke grundlag for at tilsidesætte Guldborgsund Kommunes beslutning om at igangsætte en proces med retlig lovliggørelse, hvorfor påstanden om frifindelse overfor sagsøgernes principale påstand herefter tages til følge.

 Erstatningsansvar                                                                                                           

En efterfølgende retlig lovliggørelse udelukker ikke, at der kan pålægges Guldborgsund Kommune et erstatningsansvar, forudsat at erstatningsbetingelserne i øvrigt er opfyldt. Det bemærkes, at processen i Guldborgsund kommune er igangværende, og at det ikke vides, hvad denne proces endeligt resulterer i og således heller ikke, hvorledes forholdene i området endeligt vil blive reguleret.

Som sagen er forelagt, er det ikke godtgjort, at der er påført sagsøgerne en skade, hvorved bemærkes, at der ikke har været bevisførelse omkring eventuelle gener, herunder af naboretlig karakter, eller økonomisk tab for sagsøgerne.

Der er heller ikke i øvrigt godtgjort omstændigheder, der medfører, at der kan gives sagsøgerne medhold i den nedlagte påstand. Som ovenfor anført finder retten, at Skanlux-projektet også ville være gennemført, såfremt man havde respekteret, at der skulle tilvejebringes et nyt plangrundlag, og der er således ikke godtgjort en årsagssammenhæng mellem den af kommunen begåede fejl og den aktuelle situation i området.

Endelig bemærker retten, at den af Guldborgsund Kommune begåede fejl ikke findes at være af en sådan karakter, at dette i sig selv skulle kunne give anledning til erstatning.

Herefter, og da det af sagsøgerne i øvrigt anførte ikke kan føre til et andet resultat, tages Guldborgsund Kommunes påstand om frifindelse i det hele til følge.

…”

Sagsnummer: BS 46694/2020 NYK

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Anne Bundgaard på telefon 51 34 48 02