Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

19 okt 2021

Procesbevillingsnævnet

Kurators habilitet

Procesbevillingsnævnet har den 15. oktober 2021 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. marts 2021 i tre kæresager (B-61-21, B-72-21 og B-73-21).

Selskabet S blev i 2008 taget under konkursbehandling, og der blev i den forbindelse udpeget et kuratel bestående af tre kuratorer, A, B og C.

Grundet uenigheder kuratellet imellem, udpegede Sø- og Handelsrettens skifteret i december 2019 en advokat som ad hoc-kurator i konkursboet efter selskabet S, og som kurator i to øvrige konkursboer, der udsprang af samme konkurskompleks.

Advokatens mandat som ad hoc-kurator omfattede blandt andet en stillingtagen til, om medkuratorerne A og B havde pådraget sig erstatnings- og/eller strafansvar i forbindelse med den forudgående bobehandling.

Medkurator C rejste spørgsmål om advokatens habilitet og anmodede om, at advokaten blev afsat som kurator og ad hoc-kurator i de tre konkursboer. Anmodningen blev blandt andet afstedkommet af en oplysning om, at advokaten sad i kuratel med medkurator B i et andet konkursbo – uden sammenhæng med det foreliggende konkurskompleks – hvilket ifølge medkurator C ikke var foreneligt med, at advokaten skulle undersøge medkurator B for mulige strafbare og erstatningspådragende forhold.

Sø- og Handelsrettens skifteret fandt ikke grundlag for at afsætte advokaten som kurator eller ad hoc-kurator

Skifteretten fandt på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at statuere, at advokaten var inhabil. Skifteretten fandt i den forbindelse, at det forhold, at advokaten havde været i kuratel med medkurator B i et andet og for den foreliggende sag uvedkommende konkursbo, ikke kunne føre til, at advokaten skulle anses for inhabil til varetagelse af hvervene som kurator og ad hoc-kurator i de tre konkursboer.

Landsretten ændrede Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse således, at advokaten blev afsat som henholdsvis kurator og ad hoc-kurator i de tre konkursboer

For landsretten kom det frem, at medkurator A som kurator i et andet konkursbo – også uden sammenhæng med det foreliggende konkurskompleks – siden foråret 2018 havde gennemført en undersøgelse af, om en af advokatens kollegaer havde pådraget sig et ledelsesansvar for sin rolle som bestyrelsesmedlem i dette nu konkursramte selskab.

Med henvisning til, at advokaten ikke havde bestridt eller på anden måde imødegået oplysningen om, at medkurator A som kurator i et andet konkursbo undersøgte, om en af advokatens kollegaer havde pådraget sig et ledelsesansvar, fandt landsretten, at der kunne rejses tvivl om advokatens upartiskhed i væsentlige spørgsmål omfattet af hans hverv som kurator og ad hoc-kurator i de omhandlede konkursboer. Landsretten fandt således, at habilitetsbetingelserne i konkursloven allerede af denne grund ikke var opfyldt og tog derfor påstanden om at afsætte advokaten som henholdsvis kurator og ad hoc-kurator til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/10178, 21/11519 og 21/11520.