Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

05 nov 2021

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af tiltaltes kontraanke

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2021 meddelt den tiltalte i en straffesag tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 30. juni 2021 (S-1194-21).

Den tiltalte mand i sagen blev ved byrettens dom af 21. april 2021 idømt en fællesstraf af fængsel i 1 år, hvoraf 6 måneder blev gjort betinget, for blandt andet brandstiftelse og besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om skærpelse, og den tiltaltes frist for kontraanke udløb den 19. maj 2021, jf. retsplejelovens § 905, stk. 1 og 2, jf. § 904, stk. 1.

Den 28. maj 2021 fik den tiltalte beskikket en ny forsvarsadvokat, som den 31. maj 2021 henvendte sig til landsretten og oplyste, at han som ny forsvarer var i tvivl om, hvorvidt den tidligere forsvarsadvokat havde kontraanket. Supplerende oplyste forsvarsadvokaten, at den tiltaltes påstand under anken var som for byretten frifindelse i det ikke erkendte omfang.

I den anledning afgav den tidligere forsvarsadvokat bemærkninger til landsretten, herunder at hun ikke erindrede, at den tiltalte skulle have anmodet hende om at kontraanke med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang.

Landsretten afviste den tiltaltes kontraanke

Ved kendelse af 30. juni 2021 afviste Østre Landsret den tiltaltes kontraanke af 31. maj 2021. Landsretten lagde vægt på den tidligere forsvarsadvokats bemærkninger og fandt, at den tiltalte ikke havde sandsynliggjort, at overskridelsen af kontraankefristen ikke kunne tilregnes ham, jf. retsplejelovens § 910, stk. 2.

Landsretten fandt desuden ikke, at der var rimelig grund til at tillade anke efter § 910, stk. 3, allerede af den grund, at tiltalte fik udleveret anklagemyndighedens ankemeddelelse den 3. maj 2021 og derfor inden udløbet af kontraankefristen var bekendt med anklagemyndighedens anke.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/17203.