Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

17 dec 2021

Procesbevillingsnævnet

Opsættende virkning i ankesag om opholdstilladelse

Procesbevillingsnævnet har den 15. december 2021 meddelt Udlændingenævnet tilladelse til at kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. oktober 2017 (BS-29592/2021).

En thailandsk statsborger indrejste i Danmark i januar 2009 og blev i september 2009 meddelt opholdstilladelse på baggrund af ægteskab, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1. Opholdstilladelsen, der blandt andet var betinget af, at hendes ægtefælle rådede over egen bolig af rimelig størrelse, blev efterfølgende forlænget.

Udlændingen ansøgte i august 2015 om tidsubegrænset opholdstilladelse. Udlændingestyrelsen meddelte afslag den 18. maj 2017, da udlændingen ikke havde dokumenteret, at hun og hendes ægtefælle rådede over egen bolig af rimelig størrelse. I forbindelse med afgørelsen fastsatte Udlændingestyrelsen frist for udrejse af Danmark til den 18. juni 2017.

Udlændingen påklagede afgørelsen til Udlændingenævnet, der ved afgørelse af 1. februar 2018 stadfæstede Udlændingestyrelsens afgørelse. Udlændingenævnet fastsatte endvidere fristen for udrejse til den 3. marts 2018. Udlændingen udrejste ikke.

Den 15. marts 2018 lejede udlændingens ægtefælle en bolig, der stemte overens med kravene til en bolig af rimelig størrelse.

Udlændingen anmodede herefter den 15. oktober 2018 Udlændingenævnet om genoptagelse af sagen, hvilket Udlændingenævnet afviste tillige med bemærkning om, at udlændingen straks skulle udrejse af Danmark, hvis hun ikke allerede var udrejst.

Den 1. september 2020 anlagde udlændingen sag mod Udlændingenævnet med påstand om, at Udlændingenævnets afgørelse skulle ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. Hun anmodede samtidig om, at søgsmålet skulle tillægges opsættende virkning.

Byretten afslog opsættende virkning og frifandt Udlændingenævnet

Byretten afsagde den 9. november 2020 kendelse om, at søgsmålet ikke skulle tillægges opsættende virkning, da udlændingens interesse i at kunne blive i Danmark under sagens behandling ikke kunne opveje udlændingemyndighedernes interesse i at håndhæve afgørelsen om afslag på forlængelse af opholdstilladelse og den heri indeholdte frist for udrejse af Danmark.

Ved en efterfølgende dom af 26. juli 2021 blev Udlændingenævnet frifundet. Udlændingen ankede dommen til landsretten og anmodede om, at anken blev tillagt opsættende virkning.

Landsretten tillagde anken opsættende virkning

Udlændingen blev den 6. oktober 2021 anholdt med henblik på tvangsmæssig udsendelse den 31. oktober 2021.

Den 28. oktober 2021 afsagde landsretten kendelse om, at anken tillagdes opsættende virkning.

Landsretten udtalte, at domstolene uden udtrykkelig lovhjemmel kan tillægge et søgsmål vedrørende prøvelse af en administrativ afgørelse opsættende virkning, og at afgørelsen herom beror på en afvejning af det offentliges interesse i, at gennemførelsen af afgørelsen ikke udsættes, over for omfanget og arten af den skade, som den pågældende derved kan blive påført. I sin afvejning af hensynene inddrog landsretten den periode, som udlændingen havde haft opholdstilladelse, at hendes ægtefælle siden medio marts 2018 havde rådet over egen bolig af rimelig størrelse, og at udlændingemyndighederne uanset kendskab til udlændingens fortsatte ophold i landet først i oktober 2021 tog skridt til at tvangsudsende hende.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/25661.