Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

15 feb 2021

Procesbevillingsnævnet

Rumaflytning

Procesbevillingsnævnet har den 12. februar 2021 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. december 2020.

Under efterforskningen af en straffesag om grov økonomisk kriminalitet anmodede anklagemyndigheden byretten om tilladelse til, at politiet kunne foretage teknisk aflytning af samtaler og udtalelser, der foregår på lokaliteter og områder i Danmark, hvor den mistænkte befinder sig, jf. retsplejelovens § 783, stk. 3, jf. § 780, stk. 1, nr. 2, jf. § 781, stk. 1 og 5.

Byretten afviste anmodningen om rumaflytning

Byretten udtalte, at således som anklagemyndighedens anmodning er formuleret, vedrører denne aflytning af en hvilken som helst, ikke nærmere specificeret lokalitet i Danmark, hvor den mistænkte måtte befinde sig. Byretten fandt, at en tilladelse som begæret ikke ville kunne opfylde specifikationskravet i retsplejelovens § 783, stk. 1, 2. pkt., da det ikke i kendelsen vil være muligt at angive den eller de lokaliteter, som indgrebet angår.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse, idet landsretten med henvisning til lovforarbejderne til retsplejelovens § 783 ligeledes fandt, at anmodningen ikke opfyldte specifikationskravet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/03619.