Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

23 apr 2021

Procesbevillingsnævnet

Betingelser for rettidig modtagelse af kæreskrift

Procesbevillingsnævnet har den 22. april 2021 meddelt et konkursbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. oktober 2020 (V.L. B-0432-20).

I en kendelse om edition afsagt af skifteretten den 26. august 2020 i forbindelse med behandling af en konkursretlig sag blev en tredjemand pålagt at udlevere en række oplysninger til et konkursbo.  Denne afgørelse blev af tredjemand kæret til landsretten efter følgende fremgangsmåde:

Den 9. september 2020 modtog skifteretten et brev fra kærende dateret den 10. september 2020, hvoraf fremgik, at kærende ved skifterettens kendelse var blevet pålagt at udlevere transaktionsoplysninger og personoplysninger til konkursboet. Det fremgik videre af meddelelsen, at kærende ønskede at kære denne kendelse, samt at kærende ville fremsende kæreskrift snarest muligt.

Den 15. september 2020 modtog skifteretten kæreskrift.

Det var under sagen ubestridt, at kæreskriftet af 15. september 2020 opfyldte kravene i retsplejelovens § 393, stk. 3, 2. pkt.

Konkursboet påstod sagen afvist. Konkursboet henviste navnlig til, at brevet af 9. september 2020 ikke opfyldte de indholdsmæssige krav til et kæreskrift, der er angivet i retsplejelovens § 393, stk. 3, 2. pkt., og at kæreskriftet af 15. september 2020 var indgivet efter 2-ugers fristens udløb, jf. retsplejelovens § 394, stk. 1.

Heroverfor gjorde kærende gældende, at kæremålet skulle admitteres. Kærende henviste navnlig til, at brevet dateret den 10. september 2020 blev fulgt op af kæreskriftet af 15. september 2020, og at kæren derfor var rettidig.

Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at afvise sagen

Landsretten anførte, at brevet dateret den 10. september 2020 blev efterfulgt af kæreskrift af 15. september 2020 fra kærendes advokat.

På den baggrund fandt landsretten, at der ikke var grundlag for at afvise sagen i medfør af konkurslovens § 255, jf. retsplejelovens § 394.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/01022.