Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 apr 2021

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse i voldtægtssag

Procesbevillingsnævnet har den 8. april 2021 meddelt en forurettet tilladelse til anke til Højesteret af en afgørelse om tortgodtgørelse i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. sep-tember 2020 (S-1876-20).

En 47-årig mand blev tiltalt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse ved at have befølt og skaffet sig samleje med en kvinde, som han havde været på et arbejdsrelateret ophold med. Overgrebet skete, mens kvinden på grund af træthed og beruselse sov og befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængselsstraf, og tiltalte nægtede sig skyldig. Kvinden påstod, at tiltalte skulle betale hende ca. 140.000 kr. i erstatning og godtgørelse, hvoraf de 100.000 udgjorde tortgodtgørelse. Tiltalte bestred erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

Byretten fandt tiltalte skyldig og fastsatte tortgodtgørelsen til 35.000 kr.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 2 måneder og lagde ved strafudmålingen vægt på, at udgangspunktet for den foreliggende lovovertrædelse var 1 år og 2 måneder, og at der hverken forelå formildende eller skærpende omstændigheder, som medførte, at udgangspunktet burde fraviges.

I forhold tortgodtgørelsen på 35.000 kr. lagde retten vægt på, at tort for den pågældende lovovertrædelse tidligere blev fastsat i størrelsesordenen 20-25.000 kr., men at der ved lov nr. 140 af 28. februar 2018 skete en forhøjelse med 1/3. De øvrige erstatningsposter blev henvist til behandling ved Erstatningsnævnet eller et eventuelt civilt søgsmål.

Tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden påstod skærpelse. Kvinden gentog den nedlagte påstand om erstatning og godtgørelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten fandt af de grunde, der var anført af byretten, tiltalte skyldig i voldtægt og blufærdighedskrænkelse og fandt den fastsatte straf passende. Landsretten tiltrådte endvidere af de grunde, der var anført af byretten, at kvinden skulle tilkendes en godtgørelse for tort på 35.000 kr.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00446.