Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

04 maj 2021

Procesbevillingsnævnet

Misbrug af NemID i forbindelse med lånoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 3. maj 2021 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. december 2020 (B-678-20).

Den 10. juli 2018 blev der ved anvendelse af mandens NemID optaget et forbrugslån hos en bank. Da manden ikke afdrog i henhold til lånevilkårene, indgav banken rekvisition ved fogedretten med henblik på udlæg.

I fogedretten forklarede manden blandt andet, at han havde skrevet med en kvinde, der havde presset ham til at sende hans NemID-oplysninger med henblik på betaling af en regning, hvilket han efter ca. 1-2 måneders korrespondance gjorde i sommeren 2018. Efterfølgende hørte manden ikke mere fra kvinden, og i løbet af efteråret 2018 begyndte han at modtage breve fra forskellige lånefirmaer.

Manden mødte i fogedretten sammen med sin hjemmevejleder, der blandt andet forklarede, at manden var udviklingshæmmet, og at hun samme dag, da hun fik at vide, hvad der var sket – hvilket var et par uger efter, at manden begyndte at modtage breve fra lånefirmaerne – var gået med manden i banken, hvor de fik spærret alle konti og NemID. Hun anmeldte endvidere forholdet til politiet.

Fogedretten fremmede sagen

Efter bevisførelsen, herunder en lægeerklæring, lagde fogedretten til grund, at manden var psykisk udviklingshæmmet, og at dette medførte, at han havde brug for støtte både til sine personlige og økonomiske forhold, uden at der var iværksat værgemål for ham. Fogedretten lagde endvidere efter mandens forklaring til grund, at han længe var tilbageholdende med at udlevere sine personfølsomme oplysninger til brug for kvindens betaling af en regning, og først efter lang tids pres udleverede han dem, sandsynligvis i håbet om at modtage ”en belønning” i form af fysisk samvær med hende.

Fogedretten fandt herefter, at manden ved sin handlemåde var klar over, at han ikke blot skulle udlevere oplysningerne til hvem som helst. Der var herefter ikke den fornødne sammenhæng mellem mandens handicap og udleveringen af de personfølsomme oplysninger. Det forhold, at han blev forsøgt lokket og derefter presset til at udlevere oplysningerne, kunne ikke føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæstede fogedrettens afgørelse

Landsretten fandt, at manden ved at udlevere sit nøglekort til NemID sammen med brugernavn og adgangskode til tredjemand som sket havde udvist en sådan grad af uagtsomhed, at han i forhold til banken som udgangspunkt hæftede for lånoptagelsen på aftaleretligt grundlag, selv om underskriften ikke var tilføjet digitalt af ham selv, og at gældsbrevet kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 4, 1. pkt.

Uanset at det efter de foreliggende lægelige oplysninger måtte lægges til grund, at manden led af hæmmet psykisk udvikling, tiltrådte landsretten endvidere af de af fogedretten anførte grunde, at der ikke var det fornødne grundlag for at antage, at manden som følge af sin hæmmede psykiske udvikling manglede evnen til at handle fornuftsmæssigt i relation til at råde over sit nøglekort til NemID. Herefter kunne bestemmelsen i værgemålslovens § 46 ikke føre til et andet resultat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/00198.