Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

06 maj 2021

Procesbevillingsnævnet

Sag om skriftlig behandling af ankesag

Procesbevillingsnævnet har den 3. maj 2021 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. februar 2021 i landsrettens sagsnummer (BS-49917/2020).

Under behandlingen af en ankesag i landsretten om et afgrænset juridisk problem havde landsretten anmodet om parternes stillingtagen til, at sagen blev behandlet uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens § 387, stk. 1. Om baggrunden herfor havde landsretten henvist til, at landsretten på grund af de iværksatte initiativer til begrænsning af spredning af COVID-19 havde været nødt til at aflyse hovedforhandlingen i en række sager, og at der derfor måtte forventes et betydeligt pres på landsrettens berammelseskalender. Landsretten henviste videre til, at landsretten med henblik på at fremme behandlingen af sagen, efter en gennemgang af denne, overvejede om den kunne afgøres uden mundtlig forhandling. Landsretten anførte, at landsretten herved havde lagt vægt på tvistens karakter, og at sagen i byretten blev behandlet uden afgivelse af vidne- eller partsforklaringer.

Forsikringsselskabets advokat protesterede imod, at sagen blev behandlet uden mundtlig hovedforhandling blandt andet med henvisning til sagens kompleksitet og principielle karakter, hvorfor der også under hovedforhandlingen i byretten havde deltaget tre juridiske dommere.

Modpartens advokat meddelte, at sagen kunne behandles uden mundtlig hovedforhandling.

Landsretten fandt, at sagen skulle afgøres uden mundtlig hovedforhandling.

Landsretten konstaterede indledningsvist, at sagen angik et lovfortolkningsspørgsmål.

Landsretten lagde herefter vægt på, at parterne på et forberedende telefonmøde havde oplyst, at de var enige om de faktiske omstændigheder i sagen, og at tvisten alene angik en afgrænset juridisk problemstilling. Landsretten fandt herefter, at parternes procedurer herom mindst lige så godt kunne ske skriftligt som ved en mundtlig procedure, og at skriftlig behandling af sagen på grund af sagen særlige beskaffenhed var hensigtsmæssig, jf. retsplejelovens § 387, stk. 1, nr. 3.

Landsretten anførte afslutningsvist, at der ved skriftlig behandling må forventes at kunne blive truffet afgørelse væsentlig før, end hvis der skal berammes en mundtlig hovedforhandling.

Landsretten fandt på denne baggrund at sagen skulle afgøres uden mundtlig hovedforhandling.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/06209