Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

18 aug 2021

Procesbevillingsnævnet

Lejeres indsigelse pr. mail mod opsigelse af lejemål

Procesbevillingsnævnet har den 12. august 2021 meddelt lejerne af et boliglejemål tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. juni 2021 (BS-23834/2020).

Den 14. maj 2019 opsagde udlejeren lejerne af en lejebolig med 1 års varsel under henvisning til, at udlejeren selv ønskede at benytte lejmålet til beboelse, jf. lejelovens § 83, stk. 1, litra a.

Lejernes advokat gjorde ved en mail af 7. juni 2019 indsigelse mod berettigelsen af udlejerens opsigelse under henvisning til blandt andet, at udlejeren ikke reelt havde planer om selv at benytte lejemål til beboelse, samt at opsigelsen i øvrigt måtte anses for urimelig under hensyntagen til parternes forhold. Indsigelserne blev alene fremsendt pr. mail.

Ved en mail af 18. juni 2019 anmodede lejernes advokat om en bekræftelse på modtagelsen af mailen med lejernes indsigelser, hvilket udlejerens advokat bekræftede ved en mail af 19. juni 2019.

Udlejeren anlagde derpå boligretssag mod lejerne den 1. juli 2019 med påstand om lejernes fraflytning.

Boligretten frifandt lejerne

Boligrettens flertal fandt på baggrund af sagens konkrete omstændigheder, at opsigelsen var urimelig under hensyntagen til parternes forhold. Derimod fandt boligrettens mindretal, at opsigelsen under de konkrete omstændigheder måtte anses for rimelig. Lejerne blev derfor frifundet.

Landsretten tilpligtede lejerne at fraflytte lejemålet

Under ankesagen gjorde udlejeren som nyt anbringende gældende, at lejernes indsigelser af 7. juni 2019 pr. mail ikke opfyldte skriftlighedskravet i lejelovens § 87, stk. 2, 1. pkt., og at lejerne derfor ikke rettidig havde gjort indsigelse inden for 6-ugers fristen i lejelovens § 87, stk. 2, 1. pkt., hvorfor lejernes indsigelser mod opsigelsens berettigelse ikke kunne tages under pådømmelse, jf. Højesterets dom af 5. maj 2020 (U 2020.2304 H), som var afsagt kort forinden udlejerens anke.

Heroverfor gjorde lejerne blandt andet gældende, at det nye anbringende skulle afskæres efter retsplejelovens § 383, stk. 1. Derudover gjorde lejerne gældende, at idet mailen af 7. juni 2019 med lejernes indsigelser ubestridt var modtaget af udlejeren inden for 6-ugers fristens udløb, samt idet udlejerens advokat havde kvitteret for modtagelsen ved mailen af 18. juni 2019 uden at gøre indsigelse mod den manglende rettidighed førend under ankesagen, havde udlejeren ved sin passivitet fortabt retten til at gøre synspunktet gældende.

Landsretten fandt indledningsvist, at der ikke var grundlag for at afskære udlejerens nye anbringende efter retsplejelovens § 383, stk. 1. Dernæst henviste landsretten til, at det følger af U 2020.2304 H, at indsigelser fremsendt pr. mail ikke opfylder kravene i lejelovens § 87, stk. 2, og at det ikke kan aftales, at indsigelser efter bestemmelsen kan fremsendes som digitale dokumenter. Henset hertil havde lejerne ikke overholdt fristen for skriftlige indsigelser, ligesom indsigelserne i øvrigt ikke var af en sådan karakter, at de kunne tages under pådømmelse på trods af fristoverskridelsen. Landsretten tilpligtede derfor lejerne at fraflytte lejemålet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr 21/15369.