Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

30 aug 2021

Procesbevillingsnævnet

Sag om overtrædelse af tilhold mod to personer ved opslag på Facebook

Procesbevillingsnævnet har den 25. august 2021 meddelt en tiltalt mand begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. december 2020 (S-0153-20).

Tiltalte var overfor to personer blevet meddelt et tilhold mod direkte eller indirekte at kontakte dem. Efterfølgende lavede tiltalte fem opslag på sin egen facebookside, hvor han i de tre af opslagene blandt andet nævnte de to personers navne. De to af opslagene omhandlede, at tiltalte var blevet sigtet for overtrædelse af de meddelte tilhold, mens det sidste opslag var en kommentar vedrørende de danske politikere.

I byretten blev der rejst tiltale vedrørende i alt 11 forhold, hvoraf de 6 forhold omhandlede overtrædelse af de to tilhold. De øvrige forhold vedrørte hærværk, trusler samt erhvervelse og indførelse af et slagvåben.

Byretten fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af tilholdene

Tiltalte erkendte sig skyldig i et tilfælde af overtrædelse af sit tilhold mod den ene person ved at have henvendt sig direkte til denne person i et facebookopslag. Tiltalte blev i øvrigt frifundet i det ene forhold om overtrædelse af tilhold blandt andet med henvisning til, at opslaget ikke nævnte vedkommendes navn.

Flertallet i byretten fandt tiltalte skyldig i de øvrige 4 forhold om overtrædelse af de meddelte tilhold med henvisning til, at facebookopslagene nævnte de to personers navne. En dommer stemte for frifindelse med henvisning til, at opslagene ikke kunne anses for hverken direkte eller indirekte henvendelser til de to personer, som tiltalte havde tilhold mod at kontakte.

Tiltalte blev dømt for de øvrige forhold. Ved byrettens dom blev tiltalte idømt en fællesstraf på 40 dages fængsel, og der blev hos tiltalte konfiskeret et slagvåben.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Tiltalte ankede dommen til Vestre Landsret, der stadfæstede byrettens dom. Landsretten henviste blandt andet til, at tiltalte efter landsrettens opfattelse havde været bekendt med, at opslag med de to personers navne ville blive bragt til de pågældendes kendskab, ligesom tiltalte måtte være klar over, at opslagene ville medføre henvendelser til de to personer fra personer, der fulgte tiltalte på sociale medier. På denne baggrund fandt landsretten, at opslagene havde karakter af indirekte henvendelser til de to personer.

Procesbevillingsnævnets tilladelse til anke af landsrettens dom er begrænset til spørgsmålet om overtrædelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning § 1 samt straffastsættelsen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/03543.