Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

28 sep 2021

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse for ulovlig tvangsfiksering i 5 ½ døgn

Procesbevillingsnævnet har den 24. september 2021 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2021 (BS-46689/2020).

I forbindelse med en indlæggelse på psykiatrisk afdeling blev en mand tvangsfikseret med bælte i en periode på 5 ½ døgn.

Manden klagede over tvangsfikseringen til Det Psykiatriske Patientklagenævn, som fandt, at iværksættelsen af tvangsfikseringen kunne godkendes, men at opretholdelsen af tvangsfikseringen ud over nogle få timer ikke kunne godkendes.

Manden anlagde herefter sag mod den region, hvor den psykiatriske afdeling henhørte under.

Byretten dømte regionen til at betale en godtgørelse på 25.000 kr. til manden

Byretten fandt, at tvangsfikseringen var ulovlig, og at manden som følge heraf var berettiget til en godtgørelse på 25.000 kr., da der var sket en krænkelse af ham i strid med artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Ved fastsættelsen af godtgørelsen lagde byretten på den ene side vægt på, at manden havde været uberettiget tvangsfikseret til sengen i ca. 5 ½ døgn, hvilket måtte anses for et alvorligt indgreb, og på den anden side vægt på, at manden lovligt var blevet tvangsfikseret på baggrund af trusler mod og overfald på plejepersonale og på de observationer, lægerne havde gjort vedrørende ham under tvangsfikseringen.

Byretten bemærkede, at der ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse ikke var lagt vægt på Menneskerettighedsdomstolens dom af 15. september 2020 i sag nr. 45439/18 (Aggerholm mod Danmark), idet denne dom ikke var endelig, jf. menneskerettighedskonventionens artikel 44, stk. 2.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet landsretten var enig i såvel byrettens begrundelse som resultat.

Procesbevillingsnævnet har tidligere på året meddelt tilladelse til anke til Højesteret i to sager om godtgørelse for ulovlig tvangsfiksering i henholdsvis 11½ døgn og 4 døgn. Læs mere om disse sager her.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/10755.