Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

23 sep 2021

Procesbevillingsnævnet

Mentalundersøgelse og tilvejebringelse af personlige oplysninger

Procesbevillingsnævnet har den 22. september 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. juni 2021 (S-1715-21).

Den tiltalte var i straffesagen tiltalt for flere forhold, herunder blandt andet overtrædelse af straffelovens § 293 a, flere overtrædelser af straffelovens § 119, stk. 1, jf. til dels § 245, samt flere overtrædelser af straffelovens § 266. Til brug for vurderingen af sanktionsspørgsmålet havde Kriminalforsorgen forgæves forsøgt at indkalde ansøger til udarbejdelse af en personundersøgelse.

Inden hovedforhandlingen blev påbegyndt, blev ansøger indlagt på psykiatrisk afdeling, og anklagemyndigheden blev i den forbindelse bekendt med, at ansøger var diagnosticeret med skizofreni. Som følge heraf anmodede anklagemyndigheden om rettens kendelse om mentalundersøgelse af ansøger i medfør af retsplejelovens § 809, stk. 1, samt om tilladelse til at tilvejebringe personlige oplysninger om ansøger hos pårørende eller andre privatpersoner i medfør af retsplejelovens § 810. Anklagemyndigheden havde ikke nærmere angivet, hvem af den tiltaltes pårørende og hvilke andre privatpersoner, der skulle rettes henvendelse til, ligesom det ikke var angivet, hvilke oplysninger der ønskedes tilvejebragt fra disse personer til brug for mentalundersøgelsen. Den tiltalte ønskede ikke at medvirke til en mentalundersøgelse, ligesom han ikke ville give samtykke til, at der kunne tilvejebringes oplysninger om ham hos pårørende eller andre privatpersoner. Derimod var den tiltalte indstillet på at samarbejde med Kriminalforsorgen om udarbejdelse af en personundersøgelse.

Byretten tillod mentalundersøgelse

Byretten tillod, at den tiltalte skulle mentalundersøges ambulant, ligesom det blev tilladt, at der kunne rettes henvendelse til pårørende eller andre privatpersoner for at tilvejebringe oplysninger om den tiltaltes personlige forhold. Byretten fandt på baggrund af de lægelige oplysninger i sagen samt omfanget og karakteren af tiltalen, at mentalundersøgelse af den tiltalte var nødvendig for sagens afgørelse.

Byretten fandt endvidere på baggrund af den tiltaltes manglende samtykke til udarbejdelse af mentalundersøgelsen, at det var af væsentlig betydning for sagens afgørelse, at Retspsykiatrisk Klinik kunne rette henvendelse til ansøgers pårørende eller andre privatpersoner med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for en mentalundersøgelse

Den tiltalte kærede byrettens kendelse til landsretten.

 Landsretten stadfæstede

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse. Landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/16412.