Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

09 sep 2021

Procesbevillingsnævnet

Omfanget af tillægsforsikring for produkttilbagekaldelsesudgifter

Procesbevillingsnævnet har den 1. september 2021 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. januar 2021 (BS-3714/2020).

Et selskab, der producerer køleløsninger til virksomheder og private, blev af en kunde i juni og juli 2017 informeret om, at der var fundet fejl ved nogle køleskabe. Kunden havde leveret køleskabene til en række detailbutikker.

Den ene af fejlene var, at en skrue havde gennemboret en strømførende ledning, hvilket betød, at skruen blev strømførende med fare for, at personer, der kom i berøring med skruen, fik stød. Den anden fejl bestod i, at et køleskab var slået fra, fordi en ledning havde berørt et varmt kobberrør, hvorved ledningens isolering var smeltet. Der blev udarbejdet en rapport, hvori det blev vurderet, at der ved uændret fortsat drift ville foreligge akut brandfare samt fare for stød.

Alle detailbutikkerne blev bedt om at slukke for og ikke benytte køleskabene, indtil de var blevet kontrolleret af en tekniker.

I stedet for, at selskabet fysisk skulle tilbagetage samtlige køleskabe, blev det aftalt, at kunden for selskabets regning skulle inspicere og kontrollere køleskabene, samt at selskabet skulle sende eventuelt nødvendige reservedele til kundens serviceteknikere. Omkostningerne i denne forbindelse udgjorde udgifter til arbejdstid til kontrol af køleskabene, udbedring af fejlene, køretid til de steder, hvor køleskabene var placeret, omkostninger til orientering af detailbutikkerne, udarbejdelse af rapporter samt koordinering af håndteringen af fejlene. Kunden opgjorde omkostningerne til 838.911 euro.

Selskabet havde tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring samt tillægsdækning for produkttilbagekaldelsesudgifter. Selskabet anmeldte sagen til forsikringsselskabet den 19. juni 2017. Forsikringsselskabet afviste dækning under policen bl.a. med henvisning til, at der ikke var tale om en produktskade, men derimod en køberetlig mangel, samt at den potentielle risiko for skader ikke var overhængende.

Selskabet og kunden indgik et forlig i 2018, hvorefter selskabet betalte 768.000 euro til kunden.

Selskabet anlagde sag ved Københavns Byret mod forsikringsselskabet den 14. december 2018 med påstand om, at forsikringsselskabet skulle betale selskabet modværdien i danske kroner af 768.000 euro med fradrag af 50.000 kr. for selvrisiko og med tillæg af procesrente. Forsikringsselskabet påstod frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Byretten fandt, at forsikringsselskabet skulle betale selskabet modværdien i danske kroner af 600.000 euro

Byretten fandt, at der var tale om produktansvar, og at omkostningerne var dækket under tillægsdækningen, idet det var nødvendigt for at afværge skade at tilbagekalde køleskabene med henblik på at undersøge dem for defekter. Byretten henviste i den forbindelse til rapportens konklusion om, at der ved uændret fortsat drift ville foreligge akut brandfare samt fare for stød.

Da selskabet havde oplyst, at omkostningerne efter selskabets opfattelse burde være 600.000 euro, og da der ikke var en nærmere begrundelse for forligsbeløbet på 768.000 euro, fandt byretten, at forsikringsselskabet skulle betale modværdien i danske kroner af 600.000 euro med fradrag af 50.000 kr. og med tillæg af procesrente.

Landsretten ændrede byrettens dom

Landsretten fandt, at faren for skade var afværget ved frakoblingen af køleskabene, og at det derfor ikke var nødvendigt at tilbagekalde køleskabene, hvorfor omkostningerne hertil ikke var dækket under tillægsdækningen for produkttilbagekaldelsesudgifter.

Omkostninger til nødvendige foranstaltninger for afværgelse af umiddelbar fare var dækket under den almindelige erhvervs- og produktansvarsforsikring. Kunden havde i en opgørelse angivet, at omkostningerne i forbindelse med at informere detailbutikkerne om faren, og om at køleskabene skulle frakobles, beløb sig til 25.818 euro. Landsretten fandt derfor, at forsikringsselskabet skulle betale modværdien i danske kroner af 25.818 euro med fradrag af 50.000 kr. og med tillæg af procesrente.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/04532.