Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

27 nov 2023

Procesbevillingsnævnet

Leasingtageres partsstatus i sager om konfiskation af den leasede bil

Procesbevillingsnævnet har den 23. november 2023 meddelt en leasingtager tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 5. september 2023 (S-0367-23).

I en straffesag skete der konfiskation af en bil, der var ejet af et leasingselskab, som havde leaset den til en leasingtager.

Leasingtagerens søn blev dømt for overtrædelse af færdselslovens § 37, stk. 4, og § 42, stk. 1, nr. 1, ved i den leasede bil at have kørt væddeløbskørsel med en hastighed, der oversteg den tilladte hastighed med mere end 100 %. Ved dommen skete konfiskation af bilen.

Leasingtageren ankede dommen i forhold til afgørelsen om konfiskation med påstand om frifindelse for påstanden om konfiskation.

Landsretten afviste leasingtagerens anke

Landsretten afviste leasingtagerens anke, idet landsretten fandt, at der i lov nr. 534 af 27. marts 2021 og forarbejderne hertil ikke er fornødne holdepunkter for at anse leasingtageren som part i sagen med den virkning, at leasingtageren selvstændigt kan anke spørgsmålet om konfiskation af bilen.

Videre udtalte landsretten, at det forhold, at leasingtageren havde en tinglig ret over bilen i form af en brugsret – under de foreliggende omstændigheder, hvor sagen var begrænset til spørgsmålet om konfiskation i forhold til ejeren – heller ikke kunne føre til, at leasingtageren kunne anke konfiskationsafgørelsen efter almindelige processuelle regler om konfiskation.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/42548.