Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

11 apr 2023

Procesbevillingsnævnet

Prøveløsladelse af forvaringsdømt

Procesbevillingsnævnet har den 31. marts 2023 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Grønlands Landsret den 18. januar 2023 (K 275/22).

Tiltalte blev ved Nuuk Kredsrets dom af 17. januar 2003 idømt tidsubestemt anbringelse i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark for fire tilfælde af grov vold begået over en periode på knap et år. Dommen blev stadfæstet af Grønlands Landsret.

I april 2022 afgav Herstedvester fængsel en udtalelse, hvoraf det bl.a. fremgik, at tiltalte var flyttet i den personalefri afdeling på Herstedvester, at han havde gennemført døgnbehandling i fængslets misbrugsafdeling, og at han havde gennemført Voldsforbyggende Program (VFP). Det fremgik videre, at det i marts 2022 var blevet bestemt, at tiltalte under fremtidige udgange alene skulle have én ledsager. Det var Herstedvesters konklusion, at man på nuværende tidspunkt ikke anbefalede ændringer i foranstaltningen, da tiltalte ikke var påbegyndt uledsaget udgangsforløb, og at man ikke med sikkerhed kunne udtale sig om, at der ikke ville være risiko for fornyet kriminalitet ved prøveløsladelse førend, at tiltalte havde gennemgået et længere udslusningsforløb.

Kredsretten ændrede foranstaltningen og løslod tiltalte

Kredsretten ændrede foranstaltningen således, at tiltalte skulle løslades med en prøvetid på 5 år, da kredsretten fandt, at der ikke længere var grundlag for at opretholde foranstaltningen. Under prøvetiden skulle tiltalte følge Kriminalforsorgens anvisninger om bolig, ophold og arbejde, ligesom han skulle deltage i misbrugsbehandling, hvis Kriminalforsorgen fandt det nødvendigt.

Anklagemyndigheden kærede beslutningen til Grønlands Landsret.

Landsretten stadfæstede kredsrettens beslutning

Landsretten stadfæstede kredsrettens afgørelse med den ændring, at tiltalte i prøvetiden skulle afholde sig fra at drikke alkohol.

Landsretten henviste til, at tiltaltes afsoning var forløbet problemfrit, at han havde gennemført succesfulde behandlings- og efterbehandlingsforløb mod misbrug af alkohol, ligesom han med et godt resultat havde deltaget i et voldsforebyggende program. Landsretten henviste desuden til, at misbrug af alkohol efter det oplyste var helt afgørende for recidivrisikoen, og under hensyn til tiltaltes personlige udvikling måtte det anses for usikkert, om han stadig frembød en sådan nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at opretholdelse af forvaringsdommen kunne anses for nødvendig. Uanset at det havde været hensigtsmæssigt, at Kriminalforsorgen tidligere havde optrappet tiltaltes uledsagede udgange, fandt landsretten det forsvarligt at stadfæste kredsrettens beslutning om prøveløsladelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/09864.