Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

17 apr 2023

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling i sag om indbrudstyveri

Procesbevillingsnævnet har den 13. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. august 2022 (S-0645-22).

Den tiltalte, der var 17 år på gerningstidspunktet, var med to medtiltalte tiltalt for indbrudstyveri efter straffelovens § 276 a, ved i forening efter forudgående aftale eller fælles forståelse, at have begået indbrud i en bygning, hvor de havde stjålet 3 rammer sodavand til en samlet værdi af ca. 225 kr.

Tiltalte og de medtiltalte, der havde skaffet sig adgang til bygningen via en ulåst dør, havde to dage efter stillet sodavand tilbage sammen med ekstra sodavand som kompensation for dem, de havde drukket. De tiltalte erkendte sig skyldige i forholdet.

Byretten fandt de tiltalte skyldige

Byretten fandt det bevist, at de tiltalte var skyldige.

Tiltalte og de to medtiltalte blev idømt 14 dages betinget fængsel med vilkår om prøvetid.

Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på, at indbruddet var begået af de tiltalte i forening, at indbruddet var forudgående aftalt, og at indbrudsstedet var en tidligere skole, hvori der efter det oplyste nu var hindutempel. Derudover lagde byretten vægt på det stjålnes lave værdi, og at de tiltalte havde leveret de fleste af de stjålne sodavand tilbage nogle dage efter indbruddet og forsøgt at genoprette skaden.

Tiltalte ankede byrettens dom til landsretten.

Landsretten stadfæstede den tiltaltes straf

Landsrettens flertal lagde vægt på de samme omstændigheder som byretten og fandt ikke, at der forelå oplysninger om sådanne formildende omstændigheder, som kunne begrunde, at straffen skulle bortfalde, eller at den tiltalte skulle straffes med bøde efter straffelovens § 287, stk. 1.

En voterende dommer fandt, at der forelå sådanne formildende omstændigheder, der kunne medføre, at tiltalte alene skulle straffes med en bøde.

Landsretten afsagde dom efter stemmeflertallet og stadfæstede byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/17338.