Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

06 mar 2020

Føroya Rættur

Dómur 7. januar 2011

Bót fyri brot á ferðslulógina § 23, stk. 1, § 29a, stk. 1 og § 26, stk. 1 og stk. 3

D O M

 

afsagt den 7. januar 2011
Anklagemyndigheden
mod
T
født den (…)
boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 23. september 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

færdselslovens § 23, stk. 1, § 29a, stk. 1 og § 26, stk. 1 og stk. 3  - ved den 19. december 2009 ca. kl. 02.30 i Tórshavn at have ført personbil (…) ad Varðagøta mod syd under tilsidesættelse af væsentlige hensyn og uden at op­træde hensynsfuldt og udvise fornøden agtpågivenhed, idet han - under be­tjening af bilradioen - mistede herredømmet over bilen, der fortsatte over i venstre vejside, hvilket bevirkede, at der skete sammenstød med personbil (…), der holdt i krydset Varðagøta/Mammulág for at svinge ud på Varðagøta, med stor materiel skade til følge, ligesom han forlod stedet uden at underrette politiet samt opgive navn og bopæl til den, på hvis ting, der er skete skade.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, og at frakendelsen skal ske betinget, jf. færdsels­lovens  § 59 a, stk. 1, nr. 1.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.
 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af NN. Forklaringerne fremgår af retsbogen, hvortil der henvises.

 Der har været fremlagt rids over uheldsstedet.

 Rettens bemærkninger:

Tiltalte, der har erkendt de i anklageskriftet nævnte faktiske omstændigheder, der understøttes af sagens oplysninger, findes skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 1.250 kr., jf. færdselslovens § 58 a, stk. 1, nr. 1, jf. § jf. § 23, stk. 1, § 29 a, stk. 1 og § 26, stk. 3, samt færdselslovens § 58, stk. 3, jf. § 26, stk. 1.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

Tiltalte har ført motordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal fra­kendes ham. Tiltalte beholder dog fører­retten, hvis han ikke inden for 3 år fra endelig dom igen fø­rer motordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal frakendes ham, jf. færdselslovens § 59 a, stk. 1, nr. 1.

Det af tiltalte anførte om, at der var sne på vejen, der - foruden hans uopmærksomhed i forbindelse med betjeningen af bilradioen - kan have været medvirkende årsag til, at han mistede herredømmet over bilen, kan ikke føre til et andet resultat.

Det følger af færdselslovens § 18 c, stk. 4, at tiltalte desu­den skal bestå en kontrollerende køreprøve.

 

T h i    k e n d e s    f o r    r e t :

 

Tiltalte, T, straffes med en bøde på 1.250 kr.
Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.
Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køre­tøj, der kræver kørekort, dog ikke knallert.

Tiltalte beholder dog førerretten, hvis han ikke igen inden for 3 år fra endelig dom fører motordrevet køretøj på en så­dan måde, at førerretten skal frakendes ham.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.