Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

23 feb 2021

Føroya Rættur

Avsagdur tann 18. april 2016

Ubetinget fængsel for gadevold mod forbipasserende

D O M

 

afsagt den 18. april 2016

 

Rettens nr. (…)

Politiets nr. (…)

 

Anklagemyndigheden

mod

T

født den (…) 1993 i (…)
boende (…)

Sagens baggrund og parternes påstande.

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 19. oktober 2015.

T er tiltalt for overtrædelse af

 

1.

straffelovens § 244, jf. til dels § 21 - ved søndag den 27. september 2015 ca. kl. 04.08 på Tinghúsvegur ved Klubbagarðin i Tórshavn at have forsøgt at slå F, men i stedet tildelte F1 et kraftigt knytnæveslag i ansigtet, hvilket medførte skader blandt andet i form af sår over og i højre øje.

 

2.

straffelovens § 244, jf. til dels § 21 - ved kort efter det i forhold 1 passerede på samme sted at have tildelt F et kraftigt knytnæveslag i ansigtet, hvorefter han tildelte og forsøgte at tildele F adskillige kraftige spark i hovedet og på kroppen, hvilket medførte skade blandt andet på underkæben og en brækket tand.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forurettede F1 har påstået tiltalte dømt til at betale erstatning og foreløbigt opgjort sit krav til 968.969 kr.

Tiltalte har påstået erstatningskravet henvist til civilt søgsmål.

 

Oplysningerne i sagen
Der er afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnerne F1, F og V. 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

Der har været fremlagt politiattest af 27. september 2015 vedrørende F1, kopi af journal fra Landssygehuset vedrørende undersøgelse af F den 27. september 2015, kopi af patientjournal vedrørende F1 samt fotomappe.

 

Af politiattesten vedrørende F1 fremgår, at der ved undersøgelse af F1 den 27. september 2015 kl. 05.30 på Landsygehuset, blev konstateret de skader, der er anført i anklageskriftet.

Af F1’s patientjournal fremgår endvidere, at F1 har mistet skarpsynet på højre øje, og at det ikke kan forventes, at hun får normalt syn igen.

Af sygehusjournalen vedrørende F fremgår, at der ved undersøgelse af F den 27. september 2015 kl.14.39 på Landsygehuset blev konstateret de skader, der er anført i anklageskriftet.

 

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

 

Rettens begrundelse og afgørelse:

Efter det af F forklarede befandt F1 sig lige ved siden af ham, og F må således antages at ville have bemærket, hvis F1 var blevet ramt, inden F selv blev slået.

I følge F’s forklaring så han ikke, at F1 blev ramt.

Det må på den baggrund anses for usikkert, om tiltalte som beskrevet i anklageskriftet først har slået og ramt F1, og derefter har tildelt F et slag, eller om der kun har været tale om et enkelt slag, som har ramt begge de forurettede.

Retten finder som følge heraf alene bevismæssigt grundlag for at fastslå, at tiltalte har slået en enkelt gang, og at dette slag har ramt begge de forurettede.

Med denne fravigelse fra tiltalen findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Det lægges efter de forurettedes forklaringer således også til grund, at der var tale om et kraftigt knytnæveslag, og efter det af F og V forklarede er det ligeledes bevist, at tiltalte sparkede F således, som det er beskrevet i anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 50 dage, jf. straffelovens § 244.

Uanset at tiltalte har gode personlige forhold, og at gerningen blev udført i en oprørt sindsstemning på grund af kærestens brud umiddelbart forinden, finder retten, at der ikke er grundlag for at anvende betinget dom, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Retten lægger herved vægt på, at der er tale om helt meningsløs og uprovokeret gadevold mod tilfældigt forbipasserende, og at volden har medført betydelige fysiske skader på forurettede F1. Der henvises i den forbindelse til bemærkningerne i pkt. 4.2.5.1 i lovforslag nr. 50 af 5. november 2014 om ændring af den danske straffelov og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Erstatningskravet, der alene er foreløbigt opgjort, henvises til Erstatningsnævnet og til civilt søgsmål, jf. § 992 i retsplejeloven.

 

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 50 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.