Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

17 feb 2021

Føroya Rættur

Avsagdur dómur tann 18. januar 2019

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 6 måneder Tiltalte betaler sagens omkostninger.

D O M

 

afsagt den 18. januar 2019

 

Rettens nr. 1-3/2019

Politiets nr. 5600-7351-00001-19

 

Anklagemyndigheden

mod

tiltalte, T

 

 

Sagens baggrund og parternes påstande.

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 16. januar 2019.

 

 T er tiltalt for overtrædelse af

 

I

straffelovens § 245, stk. 1 - legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter - ved den l. januar 2019 ca. kl. 09.13 i entre til ejendommen (…) med en stor køkkenkniv at have skåret F i dennes venstre hånd med skade på flere fingre til følge.

 

 2

straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21 - forsøg på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter - ved den l. januar 2019 ca. kl. 09.13 i eller udenfor ejendommen (…) at have forsøgt at angribe A med den i forhold I nævnte store køkkenkniv, idet han umiddelbart forinden havde været i håndgemæng med A i husets entre, hvorefter han, da håndgemænget ophørte, gik ud i husets køkken og hentede køkkenkniven, og herefter medbringende kniven skjult bag ryggen forsøgte han i den hensigt at angribe A med kniven at komme ud til A, der nu befandt sig udenfor huset, hvilket imidlertid blev forhindret, da F stillede sig i vejen for sigtede og nægtede at flytte sig trods sigtedes gentagne opfordring hertil.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig under henvisning til, at han ikke kan huske episoden, der er rejst tiltale for.

 

Der blev afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnerne F, B og C, der var gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt politiattest af 4. januar 2018, journaludskrift fra Landssygehuset og fotomappe.

 

Af journaludskrift fra Landssygehuset fremgår, at der ved undersøgelse af F den 1. januar 2019 kl. 11.42 blev der konstateret følgende:

 

"Venstre hånd:

2.-4. finger med dybe læsioner over mellemphalangs. 5. Phalang med dyn v-formet læsion over distale phalang. Alle læsionerne er mellem 1 - 1,5 cm rede.

2.og 4. finger med stærkt nedsat fleksorkraft. 3. og 5. finger med lettere fleksor kraftnedsættelse.

  1. finger kan ikke flektere i dip-leddet, hvilket vrderes til at profundus senen er læderet.
  2. og 4. finger står ekstenderet over PIP og DIP leddene når pt slapper af. Kan bøje i alle MCP-leddene.

Der er normal sensibilitet distalt."

 

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold

 

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

 

                      Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 1. januar 2019.

 

Rettens begrundelse og afgørelse:

 

Vidnerne under sagen har forklaret, at tiltalte slog mod F med en brødkniv efter flere gange at have bedt denne om at flytte sig fra yderdøren. F parerede slaget med venstre hånd foran sit ansigt, og skaderne på hånden opstod i den forbindelse.

 

Efter vidneforklaringerne lægges til det grund, at der var tale om en bevidst handling fra tiltaltes side.

 

De samstemmende vidneforklaringer om hændelsesforløbet i forhold 1 understøttes af de foreliggende lægelige oplysninger om skadernes karakter og placering.

 

Det er på denne baggrund bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 1.

 

Det fremgår af vidneforklaringerne, at der forud for episoden i forhold 1 var skubberi og tumult mellem tiltalte og A i gangen i huset, hvor festen blev holdt. Det fremgår tillige, at der formentlig umiddelbart efter den tumult var et slagsmål mellem tiltalte og D på samme sted.

 

Det kan efter vidneforklaringerne lægges til grund, at tiltalte ikke sagde noget om eller foretog handlinger som viste, hvad han havde til hensigt at bruge kniven til.

 

Efter bevisførelsen er det rettens opfattelse, at volden mod F ikke var planlagt, og at den blev udløst af, at denne blokerede for tiltalte, således at han ikke kunne komme ud af døren. Tiltaltes vold under disse omstændigheder understøtter ikke, hvad det i øvrigt var hans hensigt at bruge kniven til.

 

Herefter og da det efter hændelsesforløbet må anses for uklart, hvem tiltalte eventuelt havde tænkt sig at konfrontere, er der ikke ført et tilstrækkeligt sikkert bevis for at kende tiltalte skyldig i forsøg på grov vold mod A. Tiltalte frifindes derfor i forhold 2.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 245, stk. 1.

 

Der er ved strafudmålingen i skærpende retning lagt vægt på, at F må antages at være blevet ramt i ansigtet eller på halsen, såfremt han ikke havde afværget slaget og på, at skaderne er betydelige med risiko for varigt mén.

 

Efter voldens karakter og skadernes omfang er der ikke grundlag for gøre nogen del af straffen betinget, heller ikke med eventuelle vilkår.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 6 måneder

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.