Gå til sidens indhold

Københavns Byret

29 apr 2024

Københavns Byret

Dom i sag om gyldigheden af en afgørelse fra Natur- og Miljø-klagenævnet

Dom afsagt: 29. april 2024

Københavns Byret har den 29. april 2024 frifundet Planklagenævnet i en sag, der drejer sig om indretningen af Field´s stormagasin i butikscentret Field´s i Ørestaden på Amager.

Sagens spørgsmål var, om Natur- og Miljøklagenævnets (nu Planklagenævnet) afgørelse af den 16. juni 2014 er ugyldig. Ved afgørelsen bestemte Natur- og Miljøklagenævnet, at Københavns Kommunes byggetilladelse af 3. maj 2013 vedrørende indretningen af stormagasinet ikke er i overensstemmelse med Lokalplan nr. 325 ”Ørestad City Center”, og sagen blev hjemvist til fornyet behandling i Københavns Kommune.

I henhold til Lokalplan nr. 325 kan der i butikscentret Fields – ud over etableringen af et detailhandelscenter - etableres et stormagasin med et bruttoetageareal op til 25.000 kvadratmeter.

Østre Landsret bestemte ved en dom af 17. februar 2011, at en tidligere byggetilladelse af 23. maj 2003 for indretningen af Field´s stormagasin er ugyldig. Østre Landsret fastslog, at det daværende projekt for indretningen af et stormagasin i Field´s efter planretligt relevante kriterier ikke kunne betegnes som et stormagasin, og at projektet derfor var i strid med Lokalplan nr. 325.

Københavns Byret har nu taget stilling til, om det ændrede projekt for et stormagasin i Field´s vil føre til etableringen af en butik, der efter planretligt relevante kriterier kan betegnes som et stormagasin.

Begrebet ”stormagasin” er ikke defineret i lovgivningen og heller ikke i Lokalplan nr. 325. Østre Landsret fandt ved den ovennævnte dom, at 5 kriterier, som Naturklagenævnet havde opstillet i den tidligere afgørelse af 15. december 2003, var saglige og planlægningsmæssigt relevante. Da det er de samme 5 kriterier, som Natur- og Miljøklagenævnet har anvendt i afgørelsen af 16. juni 2014, har retten i overensstemmelse med landsrettens afgørelse lagt til grund, at de 5 kriterier er saglige og planlægningsmæssigt relevante og dermed egnede til at varetage de planlægningsmæssige hensyn.

Retten har i forbindelse med sin afgørelse vurderet, at de butikker, som tilsammen er angivet til at udgøre et stormagasin, er butikker med hver sit særpræg i form af design og skiltning, at butikkerne både funktionelt og fysisk er adskilte enheder, at hver butik har sin egen identitet, at der er tale om butikker, der hver især er del af en kæde, at butikkerne ligner alle andre butikker i samme kæde, og at der ikke er en logisk afgrænsning mellem de butikker, som skal indgå i stormagasinet, og de øvrige butikker i centret. Retten har herefter vurderet, at der er tale om en samling af flere selvstændige butikker, og at en række synliggørende elementer, som er etableret samt yderligere tiltag herfor, der skal støtte opfattelsen af et samlet stormagasin, ikke ændrer herpå.

Retten har herefter fundet, at der heller ikke med det nye projekt vil blive etableret et stormagasin i lokalplanens forstand, og at der i realiteten i det væsentligste er tale om det samme projekt, som Østre Landsret har underkendt.

Retten har i forbindelse med sin afgørelse vurderet, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 16. juni 2014 ikke er i strid med EU-retten, og at der ikke har været behov for forelæggelse af dette spørgsmål for EU-domstolen.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af den 16. juni 2014 er derfor ikke ugyldig.

Retten har desuden frifundet Planklagenævnet for at skulle anerkende at være erstatningsansvarlig for det tab, som Field’s A/S måtte lide som følge af krav om retlig og/eller fysisk lovliggørelse, idet retten har fundet, at det mulige krav herom er forældet.

Sagen har journalnummer BS-122/2014-KBH.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.