Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Østre Landsret

Nye lægdommere for 2020-2023

Østre Landsret har netop udsendt mail til godt 8.800 personer, som er udtrukket som lægdommere i Østre Landsrets kreds.

Østre Landsret har netop udsendt mail til godt 8.800 personer, som er udtrukket som lægdommere i Østre Landsrets kreds. Disse personer skal fra 1. januar 2020 fungere som domsmænd og nævninger i Østre Landsrets 5 nævningekredse og i de 13 byretskredse, der hører under Østre Landsret.

Udtrækningen er sket ved en simpel lodtrækning blandt de personer, som grundlisteudvalgene i kommunerne, der hører under Østre Landsrets kreds, har udvalgt. Af de 8.800 skal lidt under 7.000 fungere i byretterne og lidt over 2.000 i landsretten.

Hvis en person er optaget på grundlisten, men ikke har modtaget en mail fra Østre Landsret, er den pågældende ikke udtrukket, og vedkommende skal derfor som udgangspunkt ikke virke som domsmand eller nævning i den kommende 4-årige periode. Der kan dog opstå behov for at gennemføre ekstraordinære trækninger i perioden, og lodtrækningen vil ske fra de eksisterende grundlister. De personer, som ikke er udtrukket nu, kan derfor blive udtrukket senere.

Nævninge- og domsmandslisterne udleveres ikke til andre end de retter, som skal anvende dem. Kommunernes grundlisteudvalg bliver heller ikke orienteret om, hvem der er udtrukket fra listen.

Personer, der udtages til grundlisten, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Der skal endvidere tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i den pågældende kommune.

Kommunernes grundlisteudvalg har skullet udarbejde en redegørelse til præsidenten for vedkommende landsret for, hvordan grundlisteudvalget har søgt at sikre, at de udtagne personer er egnede til at virke som nævninger eller domsmænd, og hvordan de har søgt at sikre, at de udtagne personer udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen.

Redegørelserne, som i nogle tilfælde efter anmodning er blevet suppleret med yderligere oplysninger, tyder på, at der i en del kommuner er gjort en ekstraordinær indsats for at opfylde kravet om en alsidig og repræsentativ sammensætning af grundlisten.

Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt for mig at vurdere, i hvilket omfang det samlet set er lykkedes kommunernes grundlisteudvalg at opfylde kravene til grundlisternes sammensætning. Justitsministeriets Forskningsenhed vil muligvis i lighed med tidligere udtrækninger senere udarbejde en undersøgelse af sammensætningen af de nye domsmands- og nævningelister.