Gå til sidens indhold

Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret er en særlig domstol oprettet ved lov og har eksisteret siden 1939

Klageretten består af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en jurist med særlig videnskabelig uddannelse og en advokat.

Klagerettens sekretariat er henlagt under Højesteret og består af 3 dommerfuldmægtige og 2 sekretærer.

Hvilke sager behandler Klageretten?

Den Særlige Klageret behandler: 

  • Anmodninger om genoptagelse af straffesager, jf. retsplejelovens kapitel 86
  • Klager over dommere og andre domstolsjurister og sagkyndige retsmedlemmers opførsel under udøvelsen af deres embedsvirksomhed
  • Kæremål vedrørende udelukkelse af en forsvarer i en straffesag (afslag på at få beskikket den forsvarer, man ønsker)

Endvidere behandler Klageretten sager om afskedigelse af dommere, om afskedigelse og uansøgt forflyttelse af andre domstolsjurister og om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

Se nærmere om de enkelte sagstyper på forsiden.

Det bemærkes, at sagsbehandlingen i alle sagstyper er skriftlig. Oplysninger, der modtages telefonisk, kan således ikke indgå i sagens behandling. 

Klagerettens medlemmer

Medlemmer:

Højesteretsdommer Hanne Schmidt

Landsdommer Henrik Estrup

Byretsdommer Kari Sørensen

Professor Lasse Højlund Christensen

Advokat Hanne Rahbæk

 

Førstesuppleanter:

Højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen

Landsdommer Henrik Gunst Andersen

Professor Lasse Lund Madsen

Advokat Henrik Stagetorn

 

Andensuppleanter:

Højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen

Landsdommer Gitte Rubæk Pedersen

Byretsdommer Niels Deichmann

Professor Clement Salung Petersen

Advokat Kristian Mølgaard

 

Åbningstider

Den Særlige Klageret har åbent:

Mandag-fredag 9-15.

I juli og fra 23.-30. december er åbningstiden dog 9-12.

Lukket lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag, samt den 24. og 31. december.

Fremsendelse af bilag til Klageretten

Bilag i form af dokumenter samt andre akter returneres ikke

Når du sender bilag i form af dokumenter eller andre akter til Den Særlige Klageret, kan du ikke forvente at få dine dokumenter eller akter re­turneret. Den Særlige Klageret har som arkivmyndig­hed efter arkivloven pligt til at opbevare dem.

Klageretten opfordrer derfor til, at du fremsender bilag samt andre akter, som f.eks. DVD’er eller billeder, i kopi.

Kontaktoplysninger

Den Særlige Klageret
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K

Tlf. 3363 2750
densaerligeklageret@hoejesteret.dk

Statistik

Sagstype                                                              Antal afgjorte sager

 

2019

 2020

2021

2022

2023

Genoptagelse af straffesager

63

 57

38

27

41

Tilladt genoptaget

7

 7

3

2

5

Genoptagelse afvist

49

 45

30

22

36

Sluttet på anden måde**

7

 5

5

3

0

           

Kæremål vedr. advokatbeskikkelser

19

 13

9

11

7

Hævet/afvist

3

 4

2

1

2

Stadfæstet

12

 8

7

7

3

Ændret

4

 1

0

3

2

           

Kæremål vedr. kendelser i udeblivelsessager

12

 12

9

7

21

Hævet/afvist

1

 3

3

0

3

Stadfæstet

10

 8

5

7

16

Ændret

1

 1

1

0

2

           

Klager over dommere m.v.

86

 90

64

30

73

Afvist

84

 82

62

29

73

Misbilligelse eller suspension

0

 3

1

1

0

Sluttet på anden måde**

2

 5

1

0

0

** Sager, hvori der ikke er truffet afgørelse ved dom eller kendelse, f. eks. fordi sagen er tilbagekaldt eller henlagt.      

 

Sidst opdateret: 12. marts 2024