Gå til sidens indhold

Højesteret

30 jan 2020

Højesteret

Om en spiludbyders erstatningsansvar over for en storkunde

Spiludbyder var ikke erstatningsansvarlig for storkundes tab på spil

Sag BS-12521/2019-HJR
Dom afsagt den 30. januar 2020

Unibet (Denmark) Limited
mod
A

A spillede online spil hos Unibet og tabte ca. 2 mio. kr. i perioden fra den 23. januar 2012 til den 2. september 2013, hvor Unibet i overensstemmelse med sine forretningsbetingelser lukkede hans konto, fordi han oplyste, at han led af ludomani. A krævede sine tab erstattet af Unibet og anførte til støtte herfor bl.a., at Unibet burde have begrænset hans spil eller lukket kontoen på et tidligere tidspunkt, idet Unibet vidste eller burde have vidst, at han havde psykiske problemer, at de penge, han spillede for, stammede fra en personskadeerstatning, og at han ikke kunne kontrollere sit spil. A anførte endvidere, at Unibet især ved at give ham bonus i strid med lovgivningen herom havde fastholdt ham i hans spil og dermed forårsaget hans tab.

Højesteret bemærkede, at det klare udgangspunkt må være, at en spiludbyder, som har overholdt de pligter, der er fastsat i spillelovgivningen til beskyttelse af spillerne, ikke har handlet ansvarspådragende efter dansk rets almindelige erstatningsregler ved ikke at begrænse spillet for eller udelukke en spiller, som ikke selv har anmodet om begrænsning eller udelukkelse.

Det var ubestridt, at Unibet havde overholdt de dagældende regler om information til spilleren og om ansvarligt spil. Højesteret fandt det endvidere ikke godtgjort, at Unibet havde overtrådt reglerne om bonus af betydning for sagen. Det var heller ikke godtgjort, at Unibet i kraft af sin løbende kontakt med A eller ud fra kendskabet til hans spilmønster havde handlet ansvarspådragende. Det gælder, selv om Unibet vidste, at hans midler stammede fra en personskadeerstatning, og at han havde visse psykiske problemer. Højesteret fandt herefter ikke grundlag for at fravige udgangspunktet i den konkrete sag.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-12521/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-12521/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-12521/2019-HJR (pdf)