Gå til sidens indhold

Højesteret

04 aug 2020

Højesteret

Ansøgning om kæretilladelse i sag om konkurskarantæne ikke imødekommet

Der forelå ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde kæretilladelse

Sag BS-26743/2019-HJR

Kendelse afsagt den 4. august 2020

A
mod
S ApS under konkurs

Sagen angik, om A’s kære til landsretten kunne tillades, selv om kærefristen var overskredet. Som begrundelse for ansøgningen om kæretilladelse var anført, at der ikke var sket korrekt forkyndelse, og at betingelserne for at pålægge A konkurskarantæne ikke var opfyldt.

Højesteret fandt, at kendelsen om konkurskarantæne burde have været sendt til A’s adresse, og at offentliggørelsen af kendelsen i Statstidende ikke kunne sidestilles med, at A var blevet bekendt med kendelsen. A var ikke bekendt med, hvornår kendelsen i konkurskarantænesagen ville blive afsagt, og oplyste, at han først blev bekendt med kendelsen i maj 2018. A anmodede herefter retten om at genoptage sagen. Retten genoptog sagen, men omgjorde beslutningen om genoptagelse den 28. maj 2018 med meddelelse til A, der var repræsenteret ved advokat, om, at rette retsmiddel var at indbringe sagen for landsretten. Højesteret fandt, at retten ved at genoptage sagen kan have givet A en berettiget forventning om, at det ikke var nødvendigt at kære kendelsen om konkurskarantæne. Anmodningen om kæretilladelse blev dog først indgivet til landsretten den 26. juni 2018. Højesteret tiltrådte under disse omstændigheder, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at kære undtagelsesvis burde tillades trods overskridelsen af kærefristen.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-26743/2019 (pdf)