Gå til sidens indhold

Højesteret

04 jun 2024

Højesteret

Dommer var inhabil

Dommer var inhabil i sag om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling

Sag 104/2023
Dom afsagt den 4. juni 2024

Anklagemyndigheden
mod
A
B
C
og
D

A, B og C blev i februar 2019 sigtet for drabsforsøg og medvirken til anvendelse af skydevåben på et offentligt sted. Under grundlovsforhøret vurderede dommer X, at der var en begrundet mistanke mod dem. Dommeren lagde vægt på, at der forelå oplysninger om, at A, B og C var genkendt som værende til stede i forbindelse med, at der var blevet skudt mod en anden person og hans fireårige søn, og at A, B og C tilhørte en gruppering, som var i konflikt med offerets gruppering. A, B og C blev herefter varetægtsfængslet.

I starten af marts 2019 blev D varetægtsfængslet af en anden dommer med stort set samme begrundelse.

Dommer X traf herefter en række afgørelser om at forlænge varetægtsfængslingerne af A, B, C og D.

I december 2019 blev A, B, C og D frifundet og løsladt fra varetægtsfængslingen. Dommer X deltog som retsformand under behandlingen af straffesagen.

Efter frifindelsen krævede A, B, C og D erstatning for uberettiget varetægtsfængsling.

I maj 2021 behandlede byretten erstatningssagen. Dommer X, som havde truffet afgørelse om varetægtsfængsling og flere gange havde forlænget varetægtsfængslingen af alle fire erstatningssøgende, deltog i sagens behandling sammen med domsmænd. Byretten vurderede, at A, B, C og D ikke havde krav på erstatning, og byretten lagde vægt på, at de alle fire havde udvist egen skyld ved bl.a. at have været til stede på gerningsstedet på gerningstidspunktet.

De erstatningssøgende ankede dommen til Østre Landsret, som ophævede dommen med henvisning til, at dommer X grundet sine afgørelser om varetægtsfængsling var inhabil til at behandle erstatningssagen.

Anklagemyndigheden indbragte sagen for Højesteret, som udtalte bl.a., at det følger af Højesterets praksis og retsplejelovens forarbejder, at den omstændighed, at en dommer har deltaget i en afgørelse om varetægtsfængsling ikke i sig selv medfører, at dommeren er inhabil i den efterfølgende erstatningssag. Højesteret udtalte også, at der konkret kan foreligge inhabilitet, hvis dommeren reelt har taget stilling tvistens genstand på et tidligere tidspunkt, herunder om spørgsmålene i sagerne er de samme, eller om der i øvrigt er en direkte indholdsmæssig forbindelse mellem spørgsmålene.

Om den konkrete sag udtalte Højesteret, at de omstændigheder, som anklagemyndigheden havde anført som begrundelse for at nægte erstatning, var de samme omstændigheder, som indgik i dommer X’s begrundelse for at varetægtsfængsle A, B, C og D. På den baggrund fandt Højesteret, at der ved erstatningssagens behandling forelå omstændigheder, som var egnede til at rejse tvivl om dommer X’s fuldstændige upartiskhed, jf. retsplejelovens § 61. Dommer X burde derfor ikke have deltaget i behandlingen af erstatningssagen.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 104/2013 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 104/2013 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 104/2013 i Domsdatabasen