Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

20 jun 2023

Retten i Kolding

Tidl. brandmand dømt for 55 ildspåsættelser

51-årig mand fra Egtved erkendte sig skyldig i 55 ildspåsættelser i naturområder og blev idømt 3 års fængsel.

Sagsnummer: 11223/2022

Sagen kort fortalt

Manden var oprindeligt sigtet for 89 forhold af ildspåsættelser. Han kunne erkende 55 af forholdene, der fandt sted i 2018-2022, der fandt sted i naturområder ved Egtved/Randbøl. Han blev herefter dømt for de 55 forhold efter straffelovens § 181, stk. 1.

Dommens resultat

Anklageren krævede tiltalte dømt efter straffelovens § 181, stk. 3, om ildspåsættelse under særligt skærpende omstændigheder, men retten fulgte ikke dette synspunkt. Rettens begrundelse var:
”Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Om anvendelsesområdet for straffelovens § 181, stk. 3, har Straffelovrådet i Betænkning 1980, nr. 914, side 78, anført bl.a.:

"...
Anvendelsesområdet for den skærpede ramme vil navnlig være tilfælde, hvor der på grund af det antændte objekts karakter eller ildens udbredelse er sket meget betydelige skader, uden at forholdet dog har en sådan karakter, at det kan henføres under § 180. Den skærpede ramme vil også kunne anvendes i tilfælde, hvor branden har medført fare for eller tab af menneskeliv, men uden at betingelserne for at anvende § 180 er opfyldt.

Anvendelsen af den skærpede strafferamme vil også kunne komme på tale, hvor der til samtidig påkendelse foreligger flere tilfælde af brandstiftelse, eller hvor gerningsmanden tidligere er straffet for brandstiftelse. Det bør dog understreges, at disse grovhedsmomenter ikke i sig selv bør begrunde, at forholdet henføres under den skærpede strafferamme. Der må anlægges en helhedsvurdering af sagens grovhed, hvori også andre momenter kan indgå. Straffelovrådet skønner, at det ikke vil volde store vanskeligheder at udskille de undtagelsestilfælde, som vil udgøre anvendelsesområdet for den skærpede ramme...."

I det foreliggende tilfælde finder retten det ikke godtgjort, at tiltaltes ildspåsættelser har indebåret konkret og overhængende fare for mennesker eller bygninger, ligesom der ikke foreligger nogen opgørelse over den økonomiske værdi af de skader, som tiltaltes ildspåsættelser har medført.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i ildspåsættelse på mindre naturområder i 55 tilfælde. Uanset det meget høje antal ildspåsættelser og den omstændighed, at tiltalte virkede som deltidsbrandmand, finder retten, efter det af Straffelovrådet i betænkningen anførte, at forholdene samlet set og efter en helhedsvurdering ikke kan henføres under straffelovens § 181, stk. 3.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 år, jf. straffelovens § 181, stk. 1.

Retten har ved fastsættelsen af straffen anset det skærpende, at tiltalte har gjort sig skyldig i et meget højt antal ildspåsættelser, begået over en længere periode fra 2018 til 2022, at tiltalte som deltidsansat brandmand og holdleder, samt senest stationschef, ved sine handlinger groft har svigtet den samfundsmæssige tillid, han har nydt i sin egenskab af brandmand, at tiltalte ved sine brandstiftelser har forårsaget omfattende slukningsindsatser med anvendelse af et højt mandskabs- og materielt ressourceforbrug, og at tiltalte i kraft af sin deltidsansættelse har haft fuldt indseende i de samfundsmæssige omkostninger, hans handlinger kunne føre med sig, ligesom han ifølge sin forklaring ikke på noget tidspunkt har sikret sig, at ilden ikke kunne brede sig ukontrollabelt. Overfor disse omstændigheder kan tiltaltes forklaring om sine bevæggrunde, herunder bestående i problemer i privatlivet, ikke tillægges videre vægt som formildende omstændighed. Retten har endvidere lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet.

Efter sagens karakter og grovhed tages påstanden om frakendelse af retten til at virke som brandmand indtil videre til følge, jf. straffelovens § 79, stk. 2. … ”

Hos tiltalte blev der desuden konfiskeret en ”brandmaskine”, stormtændstikker, tændbriketter, glødepind og skruer, og tiltalte skulle betale sagens omkostninger.

Tiltalte havde været varetægtsfængslet siden den 9. maj 2022 og forblev varetægtsfængslet efter dommen.

Sagen var en tilståelsessag med én dommer.

Anklagemyndigheden har anket dommen til landsretten med krav om skærpet straf.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 3. januar 2023.

Landsrettens afgørelse

Straffen blev ved Vestre Landsrets dom af 20. juni 2023 forhøjet til fængsel i 4 år (ankesag V.L. S-0094/2023).

Landsretten mente, at det meget betydelige ressourceforbrug i forbindelse med udrykninger og slukningsarbejderne udgjorde sådanne særligt skærpende omstændigheder, at forholdene samlet set skulle henføres under den skærpede strafferamme i straffelovens § 181, stk. 3.