Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Østre Landsret

Sag om patents gyldighed

Kendelse vedrørende udmåling af sagsomkostninger i et sagskompleks vedrørende et patents gyldighed og eventuelle krænkelse.

Østre Landsret har den 29. august 2019 afsagt kendelse vedrørende udmåling af sagsomkostninger i et sagskompleks vedrørende et patents gyldighed og eventuelle krænkelse. Landsretten fortolkede retsplejelovens § 316 i lyset af EU-Domstolens afgørelse i sag C-57/15 United Video Properties Inc. ECLI:EU:¬C:2016:611 vedrørende retshåndhævelsesdirektivets artikel 14.

Landsrettens kendelse kan findes her

Sagen er behandlet af Østre Landsrets 10. afdeling under sagsnummer BS-16813/2018 OLR og BS-1570/2019 OLR