Gå til sidens indhold

Østre Landsret

28 apr 2023

Østre Landsret

Udenlandske sømænd frifindes for at have arbejdet uden arbejdstilladelse

Østre Landsret har den 28. april 2023 frifundet 28 sømænd med russisk statsborgerskab for tiltaler for – som led i arbejdet på Femern Bælt-forbindelsen – at have arbejdet uden arbejdstilladelse her i landet på to russisk indregistrerede slæbebåde

Slæbebådene, som havde til opgave at bugsere flyde­pram­me med opgravet materiale, opholdt sig i flere uger op til anholdelsen af sømændene i dansk søterritori­um, og der var under sagen enighed om, at sømændene forud for anholdelsen kun havde været i land ved påmønstring.

Landsrettens dommere var enige om resultatet, men ikke om begrundelsen for dette.

Et flertal på to af landsrettens dommere bemærker, at det fremgår af § 13, stk. 1, i udlændingeloven, at udlændinge skal have arbejdstilladelse til lønnet eller ulønnet beskæftigelse mv., ligesom det fremgår af § 23 i udlændingebekendtgørelsen, at udlændinge foruden de tilfælde, der er nævnet i lovens § 13, stk. 1, skal have arbejdstilladelse til arbejde på søterritoriet og kontinentalsoklen. Disse dommere bemærker videre, at der for sømænd gælder en række undtagelser til kravet om arbejdstilladelse, og at der er en sådan uklarhed om regelgrundlaget, at der ikke er det fornødne sikre grundlag for at straffe for manglende arbejdstilladelse i den konkrete situation.

Et mindretal af landsrettens dommere finder, at kravet om arbejdstilladelse i udlændingelovens § 13, stk. 1, ikke omfatter udenlandsk personale på udenland­ske skibe, ligesom arbejdet efter sin karakter heller ikke er omfattet af udtrykket ”arbejder på søterri­toriet” i udlændingebekendtgørelsens § 23, hvorfor der af denne grund skal ske frifindelse af sømændene.

En enkelt af sømændene blev af en enig landsret frifundet for en tiltale for at have opholdt sig her i landet uden gyldigt visum.

Byretten var i forhold til spørgsmålet om krav om arbejdstilladelser nået til samme resultat.

Byrettens domme og landsrettens dom vil være tilgængelige via domsdatabasen inden for få dage.

Sagen er behandlet af landsrettens 7. afdeling under sagsnummer S-1979-21 m.fl.