Gå til sidens indhold

Østre Landsret

11 jan 2024

Østre Landsret

Ikke midlertidigt forbud mod brug af bl.a. betegnelsen ”EtOH”

Dom afsagt: 11. januar 2024

Østre Landsret har den 11. januar 2024 afsagt kendelse i en kæresag indbragt af EtOH Spirits ApS med påstand om midlertidigt forbud mod Nordic Ethanol ApS’ brug af betegnelserne ”EtOH” og ”Nordic EtOH” samt brug af ”Nordic EtOH ApS” som selskabsnavn (binavn).

Sø- og Handelsretten havde ikke taget anmodningen om midlertidigt forbud til følge, idet retten ikke fandt det godtgjort eller sandsynliggjort, at Nordic Ethanol ApS havde krænket EtOH Spirits ApS’ varemærkerettigheder og/eller handlet i strid med markedsføringsloven eller selskabsloven.

Landsretten stadfæstede Sø- og Handelsrettens kendelse i henhold til grundene og tilføjede, at betingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 3, for at meddele forbud ikke var opfyldt, idet der var gået næsten et år fra den første henvendelse fra EtOH Spirits ApS til Nordic Ethanol ApS til anmodningen om forbud blev indgivet.

Landsrettens kendelse kan læses her.

Sø- og Handelsrettens kendelse kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-12828/2023-OLR.