Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

01 mar 2024

Retten i Glostrup

Fængsel i 8 år for medvirken til bedrageri med udbytteskat

Dom afsagt: 1. marts 2024

En 52-årig engelsk finansmand har tilstået og fået dom for sin medvirken til bedrageri over for SKAT for et samlet beløb på knap 8,5 mia. kr. samt forsøg på yderligere ca. 0,5 mia. kr.

Sagsnummer: [S-1370/2024]

Sagen kort fortalt

I august 2015 satte SKAT udbetaling af refusion af udbytteskat på pause på grund af mistanke om svindel. SKAT foretog samtidig politianmeldelse af en række udenlandske statsborgere og selskaber.

På grund af dobbeltbeskatningsaftaler er udenlandske aktieejere berettiget til at betale en lavere skat af aktieudbytte fra danske aktier end danske aktieejere. De kan derfor søge refusion af den for meget indeholdte udbytteskat.

Den 52-årige blev i begyndelsen af 2013 ansat i et selskab under Solo Gruppen, som var ejet af A. I selskabet var han beskæftiget med aktiehandel og aktieudlån. I begyndelsen af 2014 flyttede han til Dubai, hvorfra han fortsatte sit arbejde for Solo Gruppen, nu som konsulent.

Efterforskningen viste, at der via Solo-gruppen i en periode fra 2013 til august 2015 i ca. 3.000 tilfælde blev ansøgt om og modtaget refusion af dansk udbytteskat for ca. 8,5 mia. kr., Det var Skattemyndighedernes og anklagemyndighedens opfattelse, at dette var sket retsstridigt og på urigtigt grundlag, idet de pågældende investorer ikke havde modtaget aktieudbytte og dermed heller ikke havde betalt udbytteskat.      

Den 52-årige blev tiltalt for at have medvirket hertil, jf. straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, jf. § 23, jf. § 21.

Den 52-årige erkendte sig skyldig. Han forklarede bl.a., at han fra slutningen af 2013 var klar over, at der var talt om et lukket handelssystem, hvor investorerne ikke modtog udbytte og dermed ikke havde betalt udbytteskat, og at han vidste, at der blev ansøgt om skatterefusion. Han erkendte derfor sin medvirken til forholdet for perioden fra december 2013 og frem til august, hvor Skat indstillede udbetalingerne. Han havde udover sin løn fået et vederlag på minimum100 mio. kr.

Dommens resultat

Sagen blev fremmet som en tilståelsessag på baggrund af den 52-åriges tilståelse og forklaring.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 8 år.

Om baggrunden for straffens fastsættelse fremgår af begrundelsen i dommen følgende:

”….

Ved straffens fastsættelse har retten lagt vægt på forholdenes grovhed, herunder at der er tale om omfattende, organiseret, systematisk og grænseoverskridende kriminalitet ved udnyttelse af internationale dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvorved der er sket bedrageri over for Skattestyrelsen i Danmark for ca. 8,5 milliarder kr.

Retten har lagt vægt på tiltaltes rolle, som han har forklaret om under sagen, hvorefter han har haft en i processen væsentlig, men ikke initiativtagende, rolle, herunder med bidrag til automatisering af systemerne, at hans medvirken strakte sig over en periode på 1 år og 9 måneder og først blev bragt til ophør, da Skattestyrelsen standsede udbetalingerne af refusion af udbytteskat, og at han har oppebåret et vederlag på minimum 100 millioner kr. 

Retten har derudover lagt vægt på oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, herunder at han ikke tidligere er straffet, ligesom det indgår i vurderingen af straffens fastsættelse, at tiltalte kort forud for påbegyndelsen af hoved­for­hand­lingen har tilstået forholdet, således at sagen kan afgøres efter retsplejelovens § 831.

Den måde, hvorpå sagsbehandlingen hos Skatteforvaltningen var tilrettelagt, tillægges ikke betydning ved straffens fastsættelse, ligesom den omstændig­hed, at der er gået lang tid, siden den strafbare handling ophørte, henset til sa­gens karakter, omfang og forløb, ikke tillægges betydning i formildende retning.

Efter en samlet vurdering af ovenstående momenter finder retten herefter, at straffen for [ tiltalte ] skal fastsættes til fængsel i 8 år, jf. straf­felovens § 286, stk. 2, jf. § 279, jf. § 23, til dels jf. § 21. Der er således ikke be­hov for anvendelse af straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt.

…”

Ved dommen har retten også konfiskeret 100 mio. kr. hos tiltalte, ligesom han er udvist af landet for bestandigt og frakendt retten til at drive erhvervsvirksomhed i selskabsform.

 Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i den 1. marts 2024.