Gå til sidens indhold

Højesteret

11 mar 2020

Højesteret

Om godtgørelse for tort

Overvågning af kreditkorttransaktioner berettigede ikke til godtgørelse for tort

Sag BS-33797/2019-HJR
Dom afsagt den 11. marts 2020

A
mod
B, C og Aller Media A/S

B havde i en periode fra juni 2008 til september 2009 i 10-11 tilfælde via edb-systemer hos PBS/NETS skaffet sig adgang til oplysninger om As kreditkorttransaktioner og videregivet disse oplysninger til Se og Hør. Transaktionerne vedrørte bl.a. betaling på hoteller og i restauranter, bestilling af rejsebilletter og køb i stormagasiner. Se og Hør havde anvendt en af disse oplysninger i en artikel fra juli 2008, hvor det bl.a. fremgik, at A havde været på et bestemt diskotek i Berlin. A havde endvidere i en periode fra november 2008 til februar 2009 stået på en liste over offentligt kendte personer, som B sendte til Se og Hør.

Sagen for Højesteret angik, om B, C (tidligere chefredaktør for Se og Hør) og Aller Media A/S skulle betale A godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1.

Højesteret fandt, at A havde været udsat for grove retsstridige krænkelser af sit privatliv i form af overvågning af sine kreditkorttransaktioner – og dermed i en vis udstrækning af sin færden. Krænkelserne berettigede ham imidlertid ikke til godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1. Højesteret lagde herved vægt på forarbejderne til bestemmelsen, hvor det er anført, at tort forudsætter, at der foreligger en culpøs krænkelse af en vis grovhed, og at krænkelsen skal angå den pågældendes selv- og æresfølelse, dvs. vedkommendes opfattelse af eget værd og omdømme. Højesteret henviste bl.a. til, at oplysningerne om de pågældende transaktioner ikke afslørede personfølsomme forhold.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-33797/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-33797/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-33797/2019-HJR (pdf)