Gå til sidens indhold

Østre Landsret

25 nov 2021

Østre Landsret

Dom i yderligere to sager i ”beneficial owner”-sagskomplekset

Østre Landsret har den 25. november 2021 afsagt dom i to sager i ”beneficial owner”-sagskomplekset. Dommen tager stilling til, om der skal betales kildeskat af renter betalt af danske datterselskaber til udenlandske moderselskaber.

Den første sag drejede sig om rentetilskrivninger på i alt ca. 1.476 mio. kr., som et dansk selskab i perioden 2007-2009 foretog til fordel for sit moderselskab i Sverige i anledning af et koncerninternt lån. SKAT traf efterfølgende afgørelse om, at modtagerne af rentetilskrivningerne var omfattet af skattepligten i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d, og at det danske selskab derfor havde pligt til at indeholde og indbetale kildeskat heraf med i alt ca. 369 mio. kr. Det danske selskab indbragte sagen for domstolene med en principal påstand om, at selskabet ikke var forpligtet til at indeholde det af SKAT opkrævede beløb, da selskabet bestred skattepligten for modtagerne af rentetilskrivningerne.  

Den anden sag drejede sig om rentebetalinger/-tilskrivninger på i alt ca. 3.158 mio. kr., som et dansk selskab i perioden 2006-2008 foretog til fordel for sit moderselskab i Luxembourg i anledning af et koncerninternt lån. SKAT traf ligeledes i denne sag afgørelse om, at rentebetalingerne/-tilskrivningerne var skattepligtige for modtagerne heraf og opkrævede kildeskat herfor hos det danske selskab med i alt ca. 817 mio. kr. Det danske selskab indbragte sagen for domstolene med en principal påstand om, at renterne ikke var skattepligtige.

Østre Landsret har som 1. instans behandlet de to sager sammen. EU-Domstolen har taget stilling til en række præjudicielle spørgsmål i sagerne, jf. de forenede sager C-115/16, C-118/16, C119/16 og C-299/16.

Skatteministeriet anførte i begge sager overordnet, at de omhandlede moderselskaber var såkaldte ”gennemstrømningsselskaber”, der ikke var reelle modtagere af renterne, og at de reelle modtagere af renterne ikke var omfattet af reglerne om skattefritagelse, dvs. dels rente-/royaltydirektivet, dels dobbeltbeskatningsoverenskomsterne gældende mellem de nordiske lande, henholdsvis mellem Danmark og Luxembourg.     

Landsretten fandt i begge sager, at de omhandlede moderselskaber ikke kunne anses for renternes ”retmæssige ejere”, idet selskaberne var indskudt mellem de danske selskaber og det holdingselskab/de kapitalfonde, som havde ydet lånene, og at selskabskonstruktionen var etableret som led i ét samlet og på forhånd tilrettelagt arrangement uden forretningsmæssig begrundelse, men med det hovedformål at opnå skattefrihed for renterne. Som følge heraf kunne de to danske selskaber hverken påberåbe sig skattefritagelse efter direktivet eller dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, og renterne var derfor ikke skattefritaget.     

Landsrettens dom kan læses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Sagerne har været behandlet af landsrettens 13. afdeling under sagsnummer B-2942-12 og B-171-13.

Østre Landsret afsagde den 3. maj 2021 dom i to sager i ”beneficial owner”-sagskomplekset vedrørende spørgsmålet om beskatning af udbytter. Landsrettens pressemeddelelse og dom kan læses her