Gå til sidens indhold

Københavns Byret

25 aug 2021

Københavns Byret

Dom i sag om Berlingske Tidendes krænkelse af Den Lille Havfrue.

Københavns Byret har den 23. november 2020 afsagt dom i en sag anlagt af Billedhugge-ren Edvard Eriksens Arvinger I/S mod ansvarlig chefredaktør på Berlingske Tidende, A.

Ved dommen bestemmer retten, at A, ansvarlig chefredaktør, Berlingske Tidende, skal betale 285.000 kr., samt sagens omkostninger for krænkelsen, ligesom at det forbydes at anvende værket Den Lille Havfrue som gjort.

Sagen omhandler en tegning på forsiden af avisen Berlingske Tidendes 2. sektion ”Opinion” den 18. maj 2019 samt et foto bragt i avisens 3. sektion den 22. april 2020. Det er sagsøgers opfattelse, at tegningen og fotografiet udgør en krænkelse af værket Den Lille Havfrue efter ophavsretsloven samt, at Berlingske Tidende har handlet i strid med god markedsføringsskik.

Af rettens begrundelse for afgørelsen fremgår følgende:

Værket Den lille Havfrue er ubestridt ophavsretligt beskyttet, jf. Ophavsretslovens § 1.

Det følger af lovens § 2, at ophavsretten medfører eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik, og af § 3, stk. 2, at værket ikke må ændres eller gøres tilgængeligt for al-menheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens lit-terære eller kunstneriske anseelse eller egenart.

Tegningen bragt i Berlingske, på forsiden af 2. sektion den 18. maj 2019, forestiller en hav-frue-figur siddende på en sten i forgrunden af et større farvand. Figuren har samme posi-tur som Den lille Havfrue. Havfruefiguren har et zombielignende ansigt med røde øjne, hun holder et flosset Dannebrog, der er pigtråd bag stenen, og et tekstbanner henover ste-nen med relativt stor skrifttype ”Ondskaben i Danmark”. Ingen tegner er kvitteret og teg-ningen fremstår som en teaser for en artikel på side 8 om ”Forud for folketingsvalget ser vores broderlande med skrækblandet fascination på en valgkamp, der ikke bare rummer frembusende højrepartier, nazisammenligninger, grove personangreb og et socialdemo-krati på strammerkurs. Danmark har Nordens ondeste debatkultur, lyder diagnosen.” Ar-tiklen begynder på side 8 og fortsætter på side 9 og ledsages af et større foto af Rasmus Paludan. Artiklen behandler debatkulturen i Danmark sat i forhold til Norge og Sverige. Der er således et udtalt nationalt perspektiv, hvor associeringen til Den lille Havfrue som repræsentant for Danmark, danske værdier, såvel æstetiske som etiske, er åbenbar. Det er tilsvarende åbenbart, at Den lille Havfrue derved bliver forbundet med politiske budska-ber, højreekstremisme og ondskab.

Fotografiet af Den lille Havfrue iført mundbind på side 8 i Berlingske, 3. sektion den 22. april 2020, er en visuel forankring af en artikel med overskriften: ”Bange for coronasmitte ? Så stemmer du nok på Dansk Folkeparti”. Fotografiet fylder ca. 1/3 af siden. Med frem-hævet tekst, midtercentreret over Den lille Havfrues hoved, står: ”I bund og grund er poli-tik en del af vores evolutionshistorie.” Der er ingen direkte eller indirekte referencer eller henvisninger til værket Den lille Havfrue i teksten, og fotografiet fremstår derfor generelt løsrevet fra sammenhængen, og konkret som en unødvendig illustration til en artikel om et af forskere påvist sammenfald mellem smittefrygt og højrepolitisk overbevisning. Det er åbenbart, at fotografiet af Den lille Havfrue skal skabe interesse for artiklen og, at hun derved forbindes med coronasmitte og politik, herunder særligt højrepolitik.

Efter en konkret lighedsbedømmelse finder retten, at tegningen og fotografiet efterlader Berlingskes læsere med en af Berlingske tilsigtet oplevelse af identitet og lighed med Den lille Havfrue. Herefter, og da retten således ikke finder, at der er tale om nye og selv-stændige værker, jf. Ophavsretslovens § 4, st. 2, finder retten, at tegningen og fotografiet krænker Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S´ rettigheder efter ophavsretslovens § 2 og 3, stk. 2.

Allerede fordi der ikke er en sammenhæng mellem Den lille Havfrue og ytringerne om ondskab, coronasmitte, Dansk Folkeparti og Rasmus Paludan er de ikke beskyttede i medfør af EMRK art. 10.

Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort, at tegningen og fotografiet er anvendt som mar-kedsføring af Berlingske.

Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S er herefter berettiget til vederlag og godtgø-relse efter Ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 1 og stk. 3.

Vederlaget fastsættes skønsmæssigt. Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S frem-satte først forligstilbud på 60.000 kr. ex moms. Der er ikke ført bevis for, hvad virksomhe-den i andre og tilsvarende sager fakturerer. I skærpende retning lægger retten navnlig vægt på, at tegningen og fotografiet er trykt i et betydeligt oplag og efter det oplyste sta-dig er tilgængeligt på Berlingskes netmedie samt på, at fotografiet blev bragt efter denne sags anlæg uden forudgående anmodning om tilladelse.

Vederlaget fastsættes til 70.000 kr. ex moms pr. krænkelse.

Henset til det anførte om krænkelsernes karakter, herunder dæmoniseringen af Den lille Havfrue i tegningen samt overordnet den politiserede kontekst både tegningen og foto-grafiet er anvendt i, fastsættes en godtgørelse for ikke-økonomisk skade skønsmæssigt til 80.000 kr. for tegningen og 30.000 kr. for fotografiet.

Kravet vedrørende fotografiet blev fremsat under sagen, den 28. juli 2020 og forrentes der-for fra denne dato.

Ved dommen bestemmer Københavns Byret, at A, ansvarlig chefredaktør, Berlingske Ti-dende, skal betale 285.000 kr. samt sagens omkostninger med 34.200 kr.

Endvidere bestemmes:

Det forbydes A, Ansvarlig Chefredaktør, Berlingske Tidende at anvende tegningen med grafisk gengivelse af Den Lille Havfrue som gengivet på tegningen den 18. maj 2019.

Det forbydes A, Ansvarlig Chefredaktør, Berlingske Tidende at anvende værket Den Lille Havfrue som gengivet på tegning bragt den 18. maj 2019.

Det forbydes A, Ansvarlig Chefredaktør, Berlingske Tidende at anvende værket Den Lille Havfrue som gengivet på foto bragt den 22. april 2020.

A, Ansvarlig Chefredaktør, Berlingske Tidende skal fjerne værket Den Lille Havfrue som gengivet på tegning bragt den 18. maj 2019 og foto bragt den 22. april 2020 endeligt fra handlen og hjemmesiden www.berlingske.dk

Sagen har journalnummer BS-50268/2019-KBH.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.